RÚVZ Dunajská Streda REGIONÁLNY  ÚRAD  VEREJNÉHO  ZDRAVOTNÍCTVA   SO   SÍDLOM   V   DUNAJSKEJ   STREDE Logo
Adresa:
Veľkoblahovská č.1067/30
929 01 Dunajská Streda
    E-mail:
    ds.ruvz@uvzsr.sk.
 
Fax:
++421   31   5911260
 
    Telefón:
    ++421   31   5911211
 
   
HU V maďarskom jazyku

EN V anglickom jazyku
Oddelenia
- Oddelenie organizačno - dokumentačné
- Oddelenie hygieny životného prostredia
- Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva
- Oddelenie hygieny výživy
- Oddelenie hygieny detí a mládeže
- Oddelenie epidemiológie
- Oddelenie podpory zdravia a poradenské centrum
Informácie

- Informácie v súvislosti s novým koronavírusom COVID-l9
Registrácia osôb vstupujúce na územie SR z rizikových krajín
Povinné zverejnenie - datasety, zmluvy, objednávky, faktúry a iné
Organizačné členenie
Mapa stránok
Kontakty
  - Poskytovanie konzultácií (pdf,39 kB),
- Vzory prevádzkových poriadkov
 


O úrade

     Regionálny úrad verejného zdravotníctva je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj vedúcim služobného úradu. Regionálneho hygienika vymenúva a odvoláva na návrh ministra zdravotníctva Slovenskej republiky hlavný hygienik.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede v rámci svojej územnej pôsobnosti v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov plní najmä tieto úlohy:
- zúčastňuje sa na riešení národných a medzinárodných programov významných pre verejné zdravie a vykonáva vedecký výskum v tejto oblasti,
- riadi, usmerňuje a kontroluje epidemiologickú bdelosť prenosných ochorení a plnenie imunizačného programu,
- vykonáva hodnotenie dopadov na verejné zdravie na regionálnej úrovni a na lokálnej úrovni,
- plní špecializované úlohy verejného zdravotníctva podľa § 11,
- nariaďuje opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa § 12 a opatrenia pri mimoriadnych udalostiach podľa § 48 ods. 3,
- vydáva záväzné stanoviská a rozhoduje o návrhoch podľa § 13,
- zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti, vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti a vedie register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závažné činnosti uvedené v § 15 ods. 2,
- povoľuje a zrušuje ním povolené výnimky, ak to ustanovuje tento zákon,
- vykonáva štátny zdravotný dozor, vydáva pokyny a ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone štátneho zdravotného dozoru podľa § 54 a 55,
- prejednáva priestupky a iné správne delikty, ukladá pokuty a povinnosť nahradiť náklady podľa § 56 až 58,
- vedie register rizikových prác
- zabezpečuje sprístupnenie informácií o kvalite vody na kúpanie počas kúpacej sezóny.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede pri svojej rozhodovacej činnosti postupuje v zmysle zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov.
Rozhodnutia orgánu verejného zdravotníctva , okrem rozhodnutí predbežnej povahy a procesných rozhodnutí týkajúcich sa vedenia konania možno preskúmať súdom.
Za jednotlivé úkony sú vyberané správne poplatky v zmysle zák.NR SR č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov.

Ďalšie informácie poskytnú oddelenia.

     Otázky, názory a pripomienky odborného charakteru ako aj k internetovým stránkam posielajte na horeuvedenú e-mail adresu.

Web stránky boli vytvorené v júni 2000 informatikom RÚVZ na základe odovzdaného materiálu z oddelení a umiestnené na server. Prevádzkovateľom web servera je Slovanet a.s.. Údaje sú priebežne aktualizované.

Ďakujeme za návštevu.