RÚVZ Dunajská Streda REGIONÁLNY  ÚRAD  VEREJNÉHO  ZDRAVOTNÍCTVA   SO   SÍDLOM   V   DUNAJSKEJ   STREDE Logo
Adresa:
Veľkoblahovská č.1067/30
929 01 Dunajská Streda
    E-mail:
    ds.ruvz@uvzsr.sk.
 
Fax:
++421   31   5911260
 
    Telefón:
    ++421   31   5911211
 
   
SK  HU  EN
Oddelenia
- Oddelenie organizačno - dokumentačné
- Oddelenie hygieny životného prostredia
- Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva
- Oddelenie hygieny výživy
- Oddelenie hygieny detí a mládeže
- Oddelenie epidemiológie
- Oddelenie podpory zdravia a poradenské centrum
Informácie
Povinné zverejnenie - datasety, zmluvy, objednávky, faktúry a iné
Organizačné členenie
Mapa stránok
Kontakty
 

Informácie


Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva a vyhlášky, nariadenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede v súvislosti COVID 19


Informácie o spracúvaní osobných údajov a o zdopovednej osobe RÚVZ so sídlom v Dunajskej Strede (pdf, 51 kB)

Príručky správnej praxe:
Základné požiadavky a ciele príručiek správnej hygienickej praxe
Zoznam národných príručiek správnej hygienickej praxe pre potraviny
Usmerňovací dokument Zavádzanie postupov založených na zásadách HACCP a uľahčenie zavádzania zásad HACCP v určitých potravinárskych podnikoch


Materiály ku skúškam k epidemiologicky závažným činnostiam - potraviny - študijný materiál v ukrajinskom jazyku (pdf, 322 kB)


Vzory prevádzkových poriadkov


Vzory dokumentov a postupov, právne predpisy v oblasti verejného zdravotníctva


Podávanie žiadosti podľa zákona NR SR č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť musí obsahovať:

- obchodné meno, právnu formu, sídlo, ak ide o právnickú osobu; meno, priezvisko a bydlisko, ak ide o fyzickú osobu,
- meno, priezvisko a bydlisko alebo sídlo osoby zodpovednej za prevádzkovanie posudzovaných činností,
- dokumentáciu s opisom činností, ktorá je predmetom návrhu na posúdenie,
- ďalšie doklady potrebné na vydanie záväzného stanoviska alebo rozhodnutia, ktoré určí regionálny úrad verejného zdravotníctva
- Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z.
Posudzovanie žiadosti v zmysle zákona o správnom konaní sa vybavuje v lehote 30, resp. 60 dní.

Vzor žiadosti o vydanie rozhodnutia / záväzného stanoviska je na novom webovom sídle úradov verejného zdravotníctva

Vzor oznámenia o začatí prevádzky priestorov podľa § 52 ods.8 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je na novom webovom sídle úradov verejného zdravotníctva

Vzory žiadostí o preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydanie osvedčenia sú na novom webovom sídle úradov verejného zdravotníctva

Termíny skúšok

Na získanie odbornej spôsobilosti v zmysle 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia § 15 ods.2
písm. a) pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhe vodovodných zariadení pitnej vody,
písm. b) v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo
písm. c) pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov
písm. d) pri výrobe kozmetických výrobkov
písm. e) v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení na umelých kúpaliskách
RÚVZ so sídlom v Dunajskej Strede stanovuje nasledovné termíny skúšok:

Termíny skúšok sú len orientačné a nie je možné sa na vypísaný termín priamo prihlásiť.
Po zaslaní prihlášky a zaplatení správneho poplatku žiadateľ bude na skúšku pozvaný (poštou alebo elektronicky).


Cenník platených služieb (pdf,27 kB)

Poskytovanie konzultácií (pdf,39 kB)

Objednávka odberu vzoriek v teréne - (Materiál na stiahnutie, rtf, 55 kB)


Verejné oznámenia

V zmysle § 26 zák.č. 71/1967 Zb. o správnom konaní RÚVZ so sídlom v Dunajskej Strede právne akty, z ktorých vznikajú niektoré práva a povinnosti určitým fyzickým osobám, resp. bližšie neurčenému počtu adresátovi doručuje verejnou vyhláškou.
Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že údaje na identifikovanie podania, tj. údaje navrhovateľa, predmet podania (označenie miesta, ktorého sa týka predmet podania) a deň začatia správneho konania, sa vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli, ktorá bola zriadená na prízemí budovy úradu.
Tieto písomnosti sú súčasne zverejnené aj na internetovej stránke úradu: Prehľad písomností (pdf, 54 kB).


Oznámenie

Podateľňa a pokladňa úradu je otvorená v pracovných dňoch

        od 8:30 do 12:00 hod.


VÝROČNÉ SPRÁVY:

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2021 (pdf, 3,21 MB)

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2020 (pdf, 1,99 MB)

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2019 (pdf, 2,93 MB)

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2018 (pdf, 2,70 MB)

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2017 (pdf, 2,85 MB)

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2016 (pdf, 2,94 MB)

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2015 (pdf, 2,62 MB)

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2014 (pdf, 2,52 MB)

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2013 (pdf, 2,52 MB)


HISTORIA (pdf, 1,63 MB - 31.12.2014)


Elektronická podateľňa


Register ponúkaného majetku štátu je podľa zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov informačným systémom verejnej správy, ktorý spravuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky.


Aktuálna legislatíva v oblasti hygieny výživy a kozmetických výrobkov (pdf, 197 kB)


Oznámenie Komisie, týkajúce sa poskytovania informácií o látkach alebo výrobkoch, ktoré spôsobujú alergie alebo neznášanlivosť, uvedených v prílohe II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom (2017/C 428/01) (pdf, 515 kB)


Informácie o kvalite vody na kúpanie
Informácie o kvalite vody na kúpanie na prírodných a umelých vodných plochách za okres Dunajská Streda sa nachádzajú na webových stránkach:
http://vodanakupanie.sazp.sk v časti "úvod"
http://www.uvzsr.sk v časti "Informácie/kúpaliská"

  Hluk v životnom prostredí je v súčasnosti považovaný za jeden z najvýznamnejších environmentálnych problémov väčších miest nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe. Úrad verejného zdravotníctva SR sleduje súčasné trendy v tejto problematike, okrem iného aj prostredníctvom názorov a postrehov občanov. Sprístupnil preto na internete elektronický dotazník k problematike hluku určený pre širokú verejnosť.
  Budeme Vám vďační, ak si nájdete niekoľko minút na zodpovedanie otázok v tomto dotazníku. Vami poskytnuté údaje sú cenným podkladom pri určovaní priorít vývoja environmentálno-zdravotnej politiky vo vzťahu k hluku v životnom prostredí.

DOTAZNÍK - Hluk v životnom prostredí a jeho vplyv na zdravie ľudí


Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike


Týždenné hlásenia akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení, mesačné výkazy prenosných ochorení


Registre odborne spôsobilých osôb:
- register odborne spôsobilých osôb na prácu s veľmi jedovatými látkami a prípravkami a jedovatými látkami a prípravkami za obdobie 01.01.2007 - 31.12.2007, (pdf, 58 kB)
- register odborne spôsobilých osôb na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie za obdobie 01.01.2007 - 31.12.2007, (pdf, 20 kB)
- register odborne spôsobilých osôb na vykonávanie epidemiologicky závažných činností v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení za obdobie 01.01.2007 - 31.12.2009 (pdf, 30 kB), 01.01.2010 - 31.12.2013 (pdf, 54 kB), 01.01.2014 - 31.12.2017 (pdf, 46 kB), od 01.01.2018 (pdf, 35 kB)
- register odborne spôsobilých osôb na vykonávanie epidemiologicky závažných činností v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení na umelých kúpaliskách od 01.01.2018 pdf, 44 kB),
- register odborne spôsobilých osôb na vykonávanie epidemiologicky závažných činností v oblasti práce v zariadeniach, v ktorých dochádza ku kontaktu s ľudským telom za obdobie 01.06.2006 - 31.08.2007 (pdf, 27 kB), 01.09.2007 - 31.12.2019 (pdf, 96 kB), od 01.01.2020 (pdf, 44 kB)
- register odborne spôsobilých osôb na vykonávanie epidemiologicky závažných činností kozmetika,od 01.01.2021 (pdf, 35 kB )
- register odborne spôsobilých osôb na vykonávanie epidemiologicky závažných činností v oblasti výroby, manipulácie a uvádzania do obehu požívatín za obdobie 01.06.2006 - 15.09.2007 (pdf, 184 kB), 16.09.2007 - 31.12.2007 (pdf, 53 kB), 01.01.2008 - 31.12.2008 (pdf, 164 kB), 01.01.2009 - 31.12.2009 (pdf, 194 kB), 01.01.2010 - 31.12.2010 (pdf, 170 kB), 01.01.2011 - 31.12.2011 (pdf, 194 kB), 01.01.2012 - 31.12.2012 (pdf, 141 kB), 01.01.2013 - 31.12.2013 (pdf, 127 kB), 01.01.2014 - 31.12.2014 (pdf, 141 kB), 01.01.2015 - 31.12.2015 (pdf, 127 kB). 01.01.2016 - 31.12.2016 (pdf, 109 kB). 01.01.2017 - 31.12.2017 (pdf, 108 kB). 01.01.2018 - 31.12.2018 (pdf, 115 kB). 01.01.2019 - 31.12.2019 (pdf, 127 kB). 01.01.2020 - 31.12.2020 (pdf,   62 kB). 01.01.2021 - 31.12.2021 (pdf,   89 kB). Od 01.01.2022 (pdf, 99 kB).

Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku podľa § 2 ods. 3 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov (pdf, 641 kB)


Protispoločenská činnosť(pdf, 39 kB)


Informácia o výške a spôsobe výberu správnych poplatkov orgánom na ochranu zdravia


Informácie k postupu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede pri aplikácii zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov (zákon o slobode informácií) (pdf, 24 kB)


Sadzobník úhrad nákladov v súvislosti s poskytovaním informácií podľa § 21 ods. 1 zákona NR SR č. 211/2000 Z .z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov (zákon o slobode informácií) (pdf, 23 kB)


Prehľad o počte študentov vykonávajúcich odbornú prax
Počet študentov vykonávajúcich odbornú prax na pracoviskách nášho úradu k 31.07.2022:
- predpokladaný počet študentov: 1,
- skutočne nastúpených študentov: 0,
- odbornú prax vykonali v čase:
1. od 30.04.2012 do 11.05.2012 študentka z FVZ SZU Bratislava,
    od 04.05.2009 do 15.05.2009 študentky z FVZ SZU Bratislava,
2. od 16.6.2009 do 18.06.2009
    od 13.7.2009 do 17.7.2009
    od 10.8.2009 do 14.8.2009 v letnom semestri
    od 28.9.2009 do 2.10.2009
    od 5.10.2009 do 9.10.2009
    od 12.10.2009 do 16.10.2009 v zimnom semestri študentka z FZSP TU v Trnave.
    od 02.03.2011 do 15.03.2011 v letnom semestri študentka z FZSP TU v Trnave.

Svetový deň diabetu (pdf, 56 kB)
09.11.2023


19.10.-20.10.2023 - Žiaci Špeciálnej školy v Dunajskej Strede na RÚVZ so sídlom v Dunajskej Strede (pdf, 95 kB)
27.10.2023


Svetový deň osteoporózy - 2023 (pdf, 123 kB)
19.10.2023


Svetový deň srdca - 2023 (pdf, 119 kB)
28.09.2023

Vyhodnotenie svetového dňa srdca - 2023 (pdf, 32 kB)
09.10.2023


Výzvy srdce k pohybu
17.07.2023


"Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi 2023" (pdf, 39 kB)
29.06.2023


"Deň otvorených dverí poradne na odvykanie od fajčenia" (pdf, 81 kB)
16.05.2023


„Vyzvi srdce k pohybu“ - 2023 (pdf, 355 kB)
15.05.2023


POZOR HOAX: Upozorňujeme na falošnú korešpondenciu školám v mene pracovníkov ÚVZ SR
28.04.2023


"Týždeň otvorených dverí poradní zdravia 2023" pri príležitosti 75.výročia založenia Svetového dňa zdravia a 30. výročia založenia prvej poradne zdravia v Slovenskej republike (pdf, 82 kB)
17.04.2023


Súťaž - Svetový deň obezity 2023 - Víťazná práca regionálneho kola (pdf, 390 kB)
31.03.2023


Svetový deň obezity (pdf, 33 kB)
Celoslovenská súťaž pre triedy základných škôl pri príležitosti Svetového dňa obezity (pdf, 95 kB)
07.03.2023


Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike
27.07.2022


COVID-19: Aktuálne odporúčania pre obyvateľov (pdf, 462 kB)
20.07.2022


Výsledky výtvarnej aktivity "Takto trávim svoj voľný čas" (pdf, 15 MB)
11.07.2022


Svetový deň bez tabaku 2022 (pdf, 34 kB)
24.05.2022


Domáca izolácia, karantén od 25.01.2022 (pdf, 35 kB)
25.01.2022


Podpora samorehabilitácie po chorobe súvisiacej s COVID-19 (pdf, 2872 kB)
21.01.2022


Žiadosť o súčinnosťv súvislosti s ochorením COVID-19 pre obce a mestá okresu Dunajská Streda (pdf, 69 kB)
18.01.2022


Žiadosť o súčinnosťpredškolských a školských zariadení okresu Dunajská Streda v súvislosti s ochorením COVID-19 (pdf, 70 kB)
18.01.2022


Voľné pracovné miesto (pdf, 31 kB)
22.11.2021


Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - OTVORENÁ VÝZVA POLITICKÝM PREDSTAVITEĽOM
21.10.2021


Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede vydal rozhodnutie na uvedenie vodovodu Potônske Lúky na zásobovanie obce Potônske Lúky pitnou vodou do prevádzky vrátane vodárenskej úpravy pitnej vody a zrušenie rozhodnutia č. RH/2021/00248/008-BG1 z 11.03.2021 o zákaze používania pitnej vody (pdf, 48 kB)
03.06.2021


"Svetový deň bez tabaku" - 2021 (pdf, 284 kB)
31.05.2021


„Vyzvi srdce k pohybu“ - 2021 (pdf, 619 kB)
11.05.2021


Uverejnenie vyhlášky vo Vestníku vlády SR - vydaná 15. apríla 2021:

174. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Dunajská Streda (pdf, 152 kB)

16.04.2021


ÚVZ SR - „EPIKETA“: Užitočné rady, ako sa správať v každodenných situáciách počas pandémie (pdf, 69 kB)
23.03.2021


Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede vydal rozhodnutie o zákaze používania pitnej vody z obecného vodovodu Potônske Lúky (pdf, 70 kB)
11.03.2021


ÚVZ SR - Neriskujte a dôsledne zvažujte nevyhnutnosť každej cesty do zahraničia (pdf, 57 kB)
08.03.2021


Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede nariaďuje opatrenia spoločnosti Webasto Convertibles Slovakia, s.r.o. so sídlom Táborská 66, 932 01 Veľký Meder (pdf, 59 kB)
22.02.2021


Uverejnenie vyhlášky vo Vestníku vlády SR, čiastka 28/2021 - vydaná 16. februára 2021:

69. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Topoľníky (pdf, 152 kB)

16.02.2021


Uverejnenie vyhlášky vo Vestníku vlády SR, čiastka 24/2021 - vydaná 10. februára 2021:

61. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Topoľníky (pdf, 152 kB)

10.02.2021


Uverejnenie vyhlášky vo Vestníku vlády SR, čiastka 23/2021 - vydaná 9. februára 2021:

53. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Dunajská Streda (pdf, 198 kB)

09.02.2021


Uverejnenie vyhlášky vo Vestníku vlády SR, čiastka 18/2021 - vydaná 4. februára 2021:

40. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Topoľníky (pdf, 216 kB)

04.02.2021


Uverejnenie vyhlášky vo Vestníku vlády SR, čiastka 16/2021 - vydaná 2. februára 2021:

38. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Dunajská Streda (pdf, 199 kB)

03.02.2021


Uverejnenie vyhlášky vo Vestníku vlády SR, čiastka 13/2021 - vydaná 28. januára 2021:

28. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Dunajská Streda a pre mesto Dunajská Streda

27. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Považská Bystrica, Púchov a Ilava (pdf, 156 kB)

28.01.2021


Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede nariaďuje opatrenia spoločnosti Webasto Convertibles Slovakia, s.r.o. so sídlom Táborská 66, 932 01 Veľký Meder (pdf, 78 kB)
28.01.2021


Uverejnenie vyhlášky vo Vestníku vlády SR, čiastka 9/2021 - vydaná 23. januára 2021:

15. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Dunajská Streda (pdf, 213 kB)

23.01.2021


Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede nariaďuje opatrenia v Zariadení pre seniorov a špecializovaného zariadenia „Penzión Lyda“ vo Vojke nad Dunajom 220 (pdf, 77 kB)
21.01.2021


Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede nariaďuje opatrenia zariadeniu pre seniorov v Šamoríne, Kasárenská 1/A (pdf, 79 kB)
13.01.2021


Uverejnenie vyhlášok vo Vestníku vlády SR, čiastka 24/2020 - vydaná 15. decembra 2020:

41. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Dunajská Streda

40. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce (pdf, 225 kB)

16.12.2020


Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede nariaďuje opatrenia zariadeniu pre seniorov v Gabčíkove (pdf, 59 kB)
26.11.2020


Organizovanie vianočných trhov – usmernenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (pdf, 1,02 MB)
25.11.2020


Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede nariaďuje opatrenia neziskovej organizácii Ad usum, n.o. vo Veľkom Mederi (pdf, 74 kB)
20.11.2020


Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede nariaďuje opatrenia Domovu sociálnych služieb pre deti a dospelých v Lehniciach (pdf, 72 kB)
20.11.2020


Hľadáme záujemcov o meranie radónu v ovzduší rodinných domov vo vybratých okresoch (pdf, 94 kB)
18.11.2020


Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede nariaďuje opatrenia Domovu sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči (pdf, 61 kB)
09.11.2020


Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede nariaďuje opatrenia Domovu sociálnych služieb pre deti a dospelých v Jahodnej (pdf, 74 kB)
09.10.2020


Odporúčanie pre zamestnávateľov pri prevencii COVID – 19 na pracovisku (pdf, 41 kB)
09.10.2020


Opatrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede pri ohrození verejného zdravia s účinnosťou od 25.09.2020 od 18:00 hod. (pdf, 66 kB)
25.09.2020Vyhlášky ÚVZ SR:

Vydané 20. apríla 2022:
33. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 (pdf, 275 kB)
32. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest (pdf, 204 kB)

Vydané 4. apríla 2022:
31. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest (pdf, 221 kB)

Vydané 10. marca 2022:
29. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest (pdf, 229 kB)
28. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky (pdf, 936 kB)

Vydané 27. februára 2022:
27. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 3/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest (pdf, 216 kB)

Vydané 25. februára 2022:
26. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 7/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 v znení neskorších predpisov (pdf, 223 kB)

Vydané 24. februára 2022:
25. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok (pdf, 234 kB)
24. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí (pdf, 229 kB)

Vydané 15. februára 2022:
22. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 19/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok (pdf, 220 kB)
21. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 10/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky (pdf, 293 kB)
20. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 7/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 v znení vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 17/2022 V. v . SR (pdf, 289 kB)

Vydané 11. februára 2022:
19. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok (pdf, 302 kB)
18. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 5/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí v znení vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 11/2022 V. v. S (pdf, 196 kB)

Vydané 4. februára 2022:
17. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 7/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 (pdf, 193 kB)
16. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 4/2022 V. v. SR, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa (pdf, 146 kB)

Vydané 31. januára 2022:
15. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 4/2022 V. v. SR, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa (pdf, 190 kB)
14. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 257/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam v ústavoch na výkon väzby, ústavoch na výkon trestu odňatia slobody, ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnici pre obvinených a odsúdenýc (pdf, 197 kB)
13. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 6/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok (pdf, 191 kB)
12. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 238/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (pdf, 194 kB)
11. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 5/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí (pdf, 190 kB)
10. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky (pdf, 947 kB)

Vydané 24. januára 2022:
7. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 (pdf, 275 kB)

Vydané 17. januára 2022:
6. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok (pdf, 310 kB)
5. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí (pdf, 291 kB)
4. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa (pdf, 202 kB)
3. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest (pdf, 228 kB)

Vydané 11. januára 2022:
2. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí (pdf, 377 kB)

Vydané 7. januára 2022:
1. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok (pdf, 306 kB)

Vydané 23. decembra 2021:
312. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 306/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok v znení vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 311/2021 V. v. SR (pdf, 197 kB)

Vydané 22. decembra 2021:
311. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok (pdf, 326 kB)
310. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí (pdf, 324 kB)
309. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky (pdf, 328 kB)

Vydané 16. decembra 2021:
307. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí (pdf, 331 kB)
306. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok (pdf, 367 kB)

Vydané 10. decembra 2021:
301. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 289/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí (pdf, 149 kB)

Vydané 9. decembra 2021:
290. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok (pdf, 264 kB)
289. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí (pdf, 229 kB)

Vydané 29. novembra 2021:
268. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky (pdf, 909 kB)

Vydané 24. novembra 2021:
264. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa (pdf, 201 kB)
263. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok (pdf, 233 kB)
262. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest (pdf, 227 kB)
261. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, kktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí (pdf, 229 kB)

Vydané 19. novembra 2021:
260. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok (pdf, 192 kB)

Vydané 18. novembra 2021:
259. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok(pdf, 339 kB)
258. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí (pdf, 262 kB)

Vydané 20. októbra 2021:
257. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam v ústavoch na výkon väzby, ústavoch na výkon trestu odňatia slobody, ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnici pre obvinených a odsúdených (pdf, 202 kB)

Vydané 10. októbra 2021:
256. REDAKČNÉ OZNÁMENIE o oprave chýb vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 254/2021 V. v. SR (pdf, 289 kB)

Vydané 7. októbra 2021:
255. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky (pdf, 1407 kB)
254. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí (pdf, 409 kB)
253. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok (pdf, 463 kB)
252. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 (pdf, 363 kB)

Vydané 1. októbra 2021:
250. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest (pdf, 227 kB)

Vydané 8. septembra 2021:
247. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 (pdf, 274 kB)

Vydané 27. augusta 2021:
244. VVYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 231/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky (pdf, 190 kB)

Vydané 23. augusta 2021:
242. REDAKČNÉ OZNÁMENIE o oprave chyby vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 239/2021 V. v. SR (pdf, 184 kB)

Vydané 12. augusta 2021:
241. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí (pdf, 446 kB)
240. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok (pdf, 490 kB)
239. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 (pdf, 362 kB)
238. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (pdf, 298 kB)
237. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest (pdf, 322 kB)

Vydané 30. júla 2021:
236. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 233/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí (pdf, 191 kB)

Vydané 23. júla 2021:
234. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky, ktorá bola prijatá v nadväznosti na uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky (pdf, 306 kB)
233. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí (pdf, 372 kB)

Vydané 16. júla 2021:
231. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky, ktorá bola prijatá v nadväznosti na uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky (pdf, 869 kB)

Vydané 08. júla 2021:
227. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 226/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky (pdf, 526 kB)

Vydané 02. júla 2021:
226. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky (pdf, 1,72 MB)

Vydané 25. júna 2021:
223. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí (pdf, 470 kB)

Vydané 16. júna 2021:
219. VVYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest (pdf, 162 kB)

Vydané 10. júna 2021:
216. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí (pdf, 278 kB)
217. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok (pdf, 217 kB)
218. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky (pdf, 289 kB)

Vydané 27. mája 2021:
212. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky (pdf, 319 kB)

Vydané 17. mája 2021:
209. REDAKČNÉ OZNÁMENIE o oprave chyby vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 207/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok (pdf, 165 kB)
210. REDAKČNÉ OZNÁMENIE o oprave chýb vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 208/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí (pdf, 134 kB)

Vydané 14. mája 2021:
207. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok (pdf, 290 kB)
208. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí (pdf, 337 kB)

Vydané 13. mája 2021:
205. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (pdf, 227 kB)
206. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest (pdf, 230 kB)

Vydané 7. mája 2021:
202. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok (pdf, 196 kB)
203. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí (pdf, 244 kB)
204. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 (pdf, 186 kB)

Vydané 30. apríla 2021:
200. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa (pdf, 178 kB)

Vydané 29. apríla 2021:
199. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí (pdf, 279 kB)

Vydané 28. apríla 2021:
197. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa (pdf, 175 kB)

Vydané 26. apríla 2021:
196. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí (pdf, 264 kB)

Vydané 23. apríla 2021:
194. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí (pdf, 253 kB)
195. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky (pdf, 309 kB)

Vydané 16. apríla 2021:
186. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí (pdf, 318 kB)
187. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa (pdf, 244 kB)

Vydané 15. apríla 2021:
175. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest (pdf, 224 kB)
176. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky (pdf, 307 kB)

Čiastka 51/2021 - vydaná 19. marca 2021:
130. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
131. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
132. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa
133. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest (pdf, 487 kB)


Čiastka 46/2021 - vydaná 11. marca 2021:
111. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest (pdf, 185 kB)


Čiastka 40/2021 - vydaná 3. marca 2021:
97. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19
98. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatíť
99. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest (pdf, 484 kB)


Čiastka 26/2021 - vydaná 12. februára 2021:
64. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky (pdf, 310 kB)


Čiastka 21/2021 - vydaná 7. februára 2021:
49. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 45, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí (pdf, 215 kB)


Čiastka 19/2021 - vydaná 5. februára 2021:
41. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
42. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19
45. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, , ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
46. OZNÁMENIE o oprave chyby vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 36/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa
47. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa (pdf, 741 kB)


Čiastka 16/2021 - vydaná 2. februára 2021:
36. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa (pdf, 199 kB)


Čiastka 8/2021 - vydaná 21. januára 2021:
13. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
14. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa (pdf, 307 kB)


Čiastka 4/2021 - vydaná 10. januára 2021:
7. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky (pdf, 415 kB)


Čiastka 2/2021 - vydaná 7. januára 2021:
3. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí (pdf, 222 kB)


Čiastka 38/2020 - vydaná 31. decembra 2020:
77. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí (pdf, 212 kB)


Čiastka 36/2020 - vydaná 30. decembra 2020:
70. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí (pdf, 212 kB)


Čiastka 33/2020 - vydaná 27. decembra 2020:
67. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 (pdf, 208 kB)


Čiastka 31/2020 - vydaná 22. decembra 2020:
56. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19
57. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Senici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre zdravia pre okresy Senica a Skalica
58. Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Ružomberok a Liptovský Mikuláš (pdf, 278 kB)


Čiastka 29/2020 - vydaná 20. decembra 2020:
50. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky (pdf, 497 kB)


Čiastka 26/2020 - vydaná 17. decembra 2020:
43. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a poskytovateľov sociálnych služieb
44. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
45. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí (pdf, 589 kB)


Čiastka 23/2020 - vydaná 10. decembra 2020:
35. OZNÁMENIE o oprave chyby vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 34/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
39. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 pred vstupom do priestorov škôl(pdf, 259 kB)


Čiastka 22/2020 - vydaná 9. decembra 2020:
34. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí (pdf, 268 kB)


Čiastka 21/2020 - vydaná 7. decembra 2020:
33. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky (pdf, 250 kB)


Čiastka 20/2020 - vydaná 4. decembra 2020:
32. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 pred vstupom do priestorov škôl (pdf, 163 kB)


Čiastka 19/2020 - vydaná 3. decembra 2020:
30. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky (pdf, 250 kB)


Čiastka 17/2020 - vydaná 24. novembra 2020:
26. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
27. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí (pdf, 488 kB)


Čiastka 16/2020 - vydaná 13. novembra 2020:
24. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
25. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky (pdf, 355 kB)


Čiastka 14/2020 - vydaná 6. novembra 2020:
20. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa v územných obvodoch okresov podieľajúcich sa na druhej vlne celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“
21. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa v územných obvodoch okresov nepodieľajúcich sa na druhej vlne celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť
22. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky (pdf, 506 kB)


Čiastka 12/2020 - vydaná 30. októbra 2020:
16. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa (pdf, 435 kB)


Čiastka 11/2020 - vydaná 29. októbra 2020:
11. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest
12. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatíť
13. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
14. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a poskytovateľov sociálnych služieb
15. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu izolácie pozitívnych osôb v rámci celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ (pdf, 480 kB)Kontakt pre verejnosť ohľadne koronavírusu v okrese Dunajská Streda:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede:
Tel.: 0910 459 200,
email: ds.koronavirus@uvzsr.sk ( v čase od 8:00 do 15:00).

Osoby vstupujúce na územie SR z rizikových krajín, podliehajú domácej izolácii a ktorú budú vykonávať na území okresu Dunajská Streda sú povinné zaregistrovať sa na webovej stránke: https://korona.gov.sk/ehranica/.Registrácia


Mobilné odberové miestá (MOM):

Zrušenie mobilného odberového miesta na antigénové testy v Dunajskej Strede,Hviezdoslavova 2094/2 (pdf, 143 kB) zverejnené dňa 24.11.2023

Zrušenie mobilného odberového miesta na antigénové testy v obci Dolný Štál, Topoľnianska cesta 1 (pdf, 144 kB) zverejnené dňa 28.06.2023

Zrušenie mobilného odberového miesta na antigénové a RT-PCR testy v Dunajskej Strede, Nemesszegská 7550/63 (pdf, 138 kB) zverejnené dňa 22.12.2022

Mobilné odberové miestá na antigénové a RT-PCR testy v Gabčíkove,Dunajská 1346/79 (pdf, 137 kB) zverejnené dňa 21.11.2022

Zrušenie mobilného odberového miesta na antigénové testy vo Veľkom Mederi, Stará 648/1 (pdf, 135 kB) zverejnené dňa 09.11.2022

Dočasné pozastavenie mobilných odberových miest na antigénové a RT-PCR testy v Dunajskej Strede, Nemesszegská 7550/63 (pdf, 139 kB) zverejnené dňa 04.11.2022

Dočasné pozastavenie mobilného odberového miesta na antigénové testy v Gabčíkove, Komenského 3725 (pdf, 136 kB) zverejnené dňa 24.10.2022

Dočasné pozastavenie mobilného odberového miesta na antigénové testy vo Veľkom Mederi, Stará 648/1 (pdf, 135 kB) zverejnené dňa 05.10.2022

Zrušenie mobilného odberového miesta na antigénové testy v Dunajskej Strede, Kračanská cesta, pozemok parc. č. 3407/1 (pdf, 135 kB) zverejnené dňa 05.10.2022

Dočasné pozastavenie mobilných odberových miest na antigénové a RT-PCR testy v Dunajskej Strede, Nemesszegská 7550/63 (pdf, 135 kB) zverejnené dňa 03.10.2022

Zrušenie mobilného odberového miesta na antigénové testy v obci Trnávka 116 (pdf, 134 kB) zverejnené dňa 16.09.2022

Zrušenie mobilných odberových miest na antigénové a PCR testy v Dunajskej Strede – časť Mliečany 77 (RMHC 1)(pdf, 136 kB) zverejnené dňa 11.07.2022

Dočasné pozastavenie mobilných odberových miest na antigénové a RT-PCR testy v Dunajskej Strede, Nemesszegská 7550/63 (pdf, 139 kB) zverejnené dňa 17.06.2022

Dočasné pozastavenie mobilných odberových miest na antigénové a RT-PCR testy v Dunajskej Strede, Nemesszegská 7550/63 (pdf, 135 kB) zverejnené dňa 10.05.2022

Zrušenie mobilného odberového miesta na antigénové testy v obci Blatná na Ostrove 232 (pdf, 110 kB) zverejnené dňa 21.04.2022

Dočasné pozastavenie mobilných odberových miest na antigénové a RT-PCR testy vo Veľkom Mederi, Komárňanská 203/18 a Promenádna 3221/20 (pdf, 105 kB) zverejnené dňa 24.03.2022

Dočasné pozastavenie mobilného odberové miesta na antigénové testy v Dunajskej Strede, Kračanská cesta, pozemok parc. č. 3407/1 (pdf, 106 kB) zverejnené dňa 14.03.2022

Dočasné pozastavenie mobilného odberového miesta na antigénové testy vo Veľkom Mederi, Stará 648/1 (pdf, 105 kB) zverejnené dňa 14.03.2022

Zrušenie mobilných odberových miest na antigénové a RT-PCR testy v Šamoríne, Námestie Ssvätého Štefana 489/2 (pdf, 107 kB) zverejnené dňa 14.03.2022

Mobilné odberové miestá na antigénové a RT-PCR testy v Dunajskej Strede, Nemesszegská 7550/63 (pdf, 112 kB) zverejnené dňa 22.02.2022

Zrušenie mobilného odberového miesta na antigénové testy v obci Sap 163 (pdf, 104 kB) zverejnené dňa 31.01.2022

Mobilné odberové miestá na antigénové a RT-PCR testy v Šamoríne, Krajná ulica 724/76 (výjazdové testovanie) (pdf, 107 kB) zverejnené dňa 04.01.2022

Mobilné odberové miestá na antigénové a RT-PCR testy v Dunajskej Strede, Hlavná (parc. č. 17/2)(pdf, 113 kB) zverejnené dňa 04.01.2022

Mobilné odberové miestá na antigénové a RT-PCR testy v Šamoríne, Námestie Ssvätého Štefana 489/2 (pdf, 116 kB) zverejnené dňa 10.12.2021

Mobilné odberové miestá na antigénové a RT-PCR testy prevádzkované organizáciou Slovenský Červený kríž v Dunajskej Strede, vo Veľkom Mederi a v obci Dolný Bar (pdf, 109 kB) zverejnené dňa 10.12.2021

Mobilné odberové miesto na antigénové testy vo Veľkom Mederi, Stará 648/1 (pdf, 114 kB) zverejnené dňa 30.11.2021

Mobilné odberové miesto na antigénové testy v Dunajskej Strede, Kračanská cesta, pozemok parc. č. 3407/1 (pdf, 114 kB) zverejnené dňa 30.11.2021

Mobilné odberové miestá na antigénové a RT-PCR testy vo Veľkom Mederi, Komárňanská 203/18 a Promenádna 3221/20 (pdf, 116 kB) zverejnené dňa 30.11.2021

Zrušenie mobilného odberového miesta na antigénové testy v Okoči, Hlavná ulica 509/22 (pdf, 104 kB) zverejnené dňa 10.11.2021

Mobilné odberové miestá na antigénové a RT-PCR testy prevádzkované organizáciou Slovenský Červený kríž (pdf, 109 kB) zverejnené dňa 08.11.2021

Dočasné pozastavenie mobilného odberového miesta na antigénové testy v obci Blatná na Ostrove 232 (pdf, 110 kB) zverejnené dňa 05.11.2021

Zrušenie mobilného odberového miesta na antigénové testy v Šamoríne, Kláštorná 955/4 (pdf, 105 kB) zverejnené dňa 28.10.2021

Zrušenie mobilného odberového miesta na antigénové testy v Čiližskej Radvani 51 (pdf, 104 kB) zverejnené dňa 28.10.2021

Zrušenie mobilného odberového miesta na antigénové testy v Šamoríne, Rybárska 1093/2 (pdf, 105 kB) zverejnené dňa 28.10.2021

Zrušenie mobilného odberového miesta na antigénové testy v obci Vrakúň, Námestie sv.Štefana 474/1 (pdf, 104 kB) zverejnené dňa 28.10.2021

Dočasné pozastavenie mobilného odberového miesta na antigénové testy v obci Sap 163 (pdf, 110 kB) zverejnené dňa 27.10.2021

Dočasné pozastavenie mobilného odberového miesta na antigénové testy v obci Hubice 28 (pdf, 110 kB) zverejnené dňa 27.10.2021

Dočasné pozastavenie mobilného odberového miesta na antigénové testy v Gabčíkove, Komenského 3725 (pdf, 105 kB) zverejnené dňa 26.10.2021

Dočasné pozastavenie mobilného odberového miesta na antigénové testy v Dunajskej Strede, Jilemnického 204/11 (pdf, 113 kB) zverejnené dňa 26.10.2021

Zrušenie mobilného odberového miesta na antigénové testy v Hornej Potôni 120 (pdf, 104 kB) zverejnené dňa 21.10.2021

Zrušenie mobilného odberového miesta na antigénové testy v Gabčíkove, Dunajská 1352/93 (pdf, 107 kB) zverejnené dňa 11.10.2021

Mobilné odberové miesto na antigénové a PCR testy v Dunajskej Strede – časť Mliečany 77 (RMHC 1)(pdf, 111 kB) zverejnené dňa 05.08.2021

Dočasné pozastavenie mobilného odberového miesta na antigénové testy v Gabčíkove, Komenského 3725 (pdf, 105 kB) zverejnené dňa 28.07.2021

Dočasné pozastavenie mobilného odberového miesta na antigénové testy v Dunajskej Strede, Jilemnického 204/11 (pdf, 106 kB) zverejnené dňa 24.07.2021

Zrušenie mobilného odberového miesta na antigénové testy v Šamoríne, NÁMESTIE SVÄTÉHO ŠTEFANA 489/2 (pdf, 105 kB) zverejnené dňa 21.07.2021

Mobilné odberové miesto na antigénové a RT-PCR testy v Šamoríne, Mliečno parc. č. 362/12 (pdf, 113 kB) zverejnené dňa 14.07.2021

Mobilné odberové miestá na antigénové testy v Dunajskej Strede, Alžbetínske námestie 1203/7 (pdf, 111 kB) zverejnené dňa 14.07.2021

Mobilné odberové miestá na antigénové testy a RT-PCR testy v Šamoríne, Dunajská 1856/2A (pdf, 111 kB) zverejnené dňa 14.07.2021

Zrušenie mobilného odberového miesta na antigénové testy v obci Lúč na Ostrove 20 (pdf, 108 kB) zverejnené dňa 14.07.2021

Dočasné pozastavenie mobilného odberového miesta na antigénové testy v obci Dolný Štál, Topoľnianska cesta 1 (pdf, 106 kB) zverejnené dňa 12.07.2021

Dočasné pozastavenie mobilného odberového miesta na antigénové testy v Šamoríne,Dunajská 1856/2B (pdf, 105 kB) zverejnené dňa 12.07.2021

Zrušenie mobilného odberového miesta na antigénové testy v Dunajskej Strede, Kračanská cesta 1247/49 (pdf, 105 kB) zverejnené dňa 09.07.2021

Zrušenie mobilného odberového miesta na antigénové testy v obci Pataš, 137 (pdf, 104 kB) zverejnené dňa 07.07.2021

Zrušenie mobilného odberového miesta na antigénové testy v Dunajskej Strede,Komenského 1219/1 (pdf, 106 kB) zverejnené dňa 07.07.2021

Zrušenie mobilného odberového miesta na antigénové testy v Šamoríne, Záhradnícka 1006/2 (pdf, 107 kB) zverejnené dňa 07.07.2021

Zrušenie mobilného odberového miesta na antigénové testy v Dunajskej Strede, Smetanov háj 286/9 (pdf, 105 kB) zverejnené dňa 25.06.2021

Zrušenie mobilných odberových miest na antigénové testy v Dunajskej Strede, Nová Ves 2221/18, vo Veľkom Mederi, Hraničná 3579/2 a v Šamoríne, Kováčska 1804/3A (pdf, 106 kB) zverejnené dňa 25.06.2021

Zrušenie mobilného odberového miesta na antigénové testy v Dunajskej Strede, Nám. Ármina Vámbéryho 4915 (pdf, 106 kB) zverejnené dňa 25.06.2021

Zrušenie mobilného odberového miesta na antigénové testy vo Veľkom Mederi, Hlavná 1864/31 (pdf, 106 kB) zverejnené dňa 25.06.2021

Zrušenie mobilného odberového miesta na antigénové testy v Dunajskej Strede, Školská 936/1 (pdf, 105 kB) zverejnené dňa 24.06.2021

Zrušenie mobilného odberového miesta na antigénové testy v Šamoríne, Slnečná 1117/2 (pdf, 106 kB) zverejnené dňa 24.06.2021

Zrušenie mobilného odberového miesta na antigénové testy v Šamoríne, Vinohradská ulica 192/48 (pdf, 106 kB) zverejnené dňa 24.06.2021

Zrušenie mobilného odberového miesta na antigénové testy v Šamoríne, Bratislavská ulica 39 (pdf, 110 kB) zverejnené dňa 08.06.2021

Mobilné odberové miesto na antigénové testy v Šamoríne, Bratislavská ulica 39 (pdf, 104 kB) zverejnené dňa 08.03.2021

Zrušenie mobilného odberového miesta na antigénové testy v Dunajskej Strede, Ulica Istvána Gyurcsóa 6976(pdf, 104 kB) zverejnené dňa 08.03.2021

Mobilné odberové miesto na antigénové testy v Dunajskej Strede, Alžbetínske námestie 1203 pomocou motorového vozidla s evidenčným číslom BL036RI (pdf, 106 kB) zverejnené dňa 19.02.2021

Zrušenie mobilných odberových miest na antigénové testy v obci Dolný Štál,Komárňanská cesta 631/4 a Hlavná 41/113 (pdf, 103 kB) zverejnené dňa 10.02.2021

Mobilné odberové miesto na antigénové testy v Šamoríne, Námestie Sv. Štefana 489/2 (pdf, 115 kB) zverejnené dňa 10.02.2021

Mobilné odberové miesto na antigénové testy v Dunajskej Strede, Ulica Istvána Gyurcsóa 6976 (pdf, 114 kB) zverejnené dňa 10.02.2021

Mobilné odberové miesto na antigénové testy v Dunajskej Strede – časť Mliečany 77 (pdf, 110 kB) zverejnené dňa 28.01.2021

Mobilné odberové miesto na antigénové testy v Dunajskej Strede – časť Mliečany 77 (RMHC 1)(pdf, 110 kB) zverejnené dňa 28.01.2021

Mobilné odberové miesto na antigénové testy v obci Hubice 28 (pdf, 109 kB) zverejnené dňa 28.01.2021

Mobilné odberové miesto na antigénové testy v obci Dolný Štál, Topoľnianska cesta 1 (pdf, 111 kB) zverejnené dňa 28.01.2021

Mobilné odberové miesto na antigénové testy v Šamoríne, Dunajská 1856/2B (pdf, 111 kB) zverejnené dňa 28.01.2021

Mobilné odberové miesto na antigénové testy vo Veľkom Mederi – časť Ižop, Hlavná 1864/31 (pdf, 110 kB) zverejnené dňa 28.01.2021

Mobilné odberové miestá na antigénové testy vo Veľkom Mederi, Hraničná 3579/2, v Dunajskej Strede, Nová Ves 2221/18 a v Šamoríne, Kováčska 1804/3A (pdf, 106 kB) zverejnené dňa 27.01.2021

Mobilné odberové miesto na antigénové testy v Dunajskej Strede, Kračanská cesta 49 (pdf, 106 kB) zverejnené dňa 27.01.2021

Mobilné odberové miesto na antigénové testy v Hviezdoslavove, na pozemku parc. č. 118 v k. ú. Hviezdoslavov (pdf, 106 kB) zverejnené dňa 27.01.2021

Mobilné odberové miesto na antigénové testy v Šamoríne, Krajná 7245/76 k.ú. Mliečno (pdf, 108 kB) zverejnené dňa 27.01.2021

Mobilné odberové miesto na antigénové testy v Dunajskej Strede, Nám. Á. Vámberyho 4915 (pdf, 107 kB) zverejnené dňa 27.01.2021

Mobilné odberové miesto na antigénové testy v Šamoríne, Ulica Vincenzy 2209/8A (pdf, 108 kB) zverejnené dňa 23.01.2021

Mobilné odberové miesto na antigénové testy v Gabčíkove 4106, (pdf, 108 kB) zverejnené dňa 23.01.2021

Mobilné odberové miesto na antigénové testy v Dunajskej Strede, Viedenská cesta (pdf, 106 kB) zverejnené dňa 23.01.2021

Mobilné odberové miesto na antigénové testy v obci Povoda 706 (pdf, 105 kB) zverejnené dňa 21.01.2021

Mobilné odberové miesto na antigénové testy v Okoči, Hlavná ulica 509/22 (pdf, 105 kB) zverejnené dňa 21.01.2021

Mobilné odberové miesto na antigénové testy v obci Blatná na Ostrove 232 (pdf, 105 kB) zverejnené dňa 21.01.2021

Mobilné odberové miesto na antigénové testy v obci Trnávka 116 (pdf, 105 kB) zverejnené dňa 21.01.2021

Mobilné odberové miesto na antigénové testy v obci Báč 124 (pdf, 105 kB) zverejnené dňa 21.01.2021

Mobilné odberové miesto na antigénové testy v obci Ohrady, Nový rad 321/3 (pdf, 105 kB) zverejnené dňa 20.01.2021

Mobilné odberové miesto na antigénové testy v obci Sap 163 (pdf, 106 kB) zverejnené dňa 20.01.2021

Mobilné odberové miesto na antigénové testy v obci Lúč na Ostrove 20 (pdf, 105 kB) zverejnené dňa 20.01.2021

Mobilné odberové miesto na antigénové testy v obci Malé Dvorníky, Dunajskostredská ulica 153/1 (pdf, 105 kB) zverejnené dňa 20.01.2021

Mobilné odberové miesto na antigénové testy v obci Dunajský Klátov 109 (pdf, 106 kB) zverejnené dňa 20.01.2021

Mobilné odberové miesto na antigénové testy v obci Padáň 307 (pdf, 105 kB) zverejnené dňa 20.01.2021

Mobilné odberové miesto na antigénové testy v obci Pataš, 137 (pdf, 105 kB) zverejnené dňa 15.01.2021

Mobilné odberové miestá na antigénové testy v obci Dolný Štál,Komárňanská cesta 631/4 a Hlavná 41/113 (pdf, 105 kB) zverejnené dňa 15.01.2021

Mobilné odberové miesto na antigénové testy v Jahodnej, Záhradná 202 (pdf, 105 kB) zverejnené dňa 12.01.2021

Mobilné odberové miesto na antigénové testy v obci Trhová Hradská, Hlavná 112/47 (pdf, 105 kB) zverejnené dňa 08.01.2021

Mobilné odberové miesto na antigénové testy v Dunajskej Strede, Školská ulica 936/1 (pdf, 107 kB) zverejnené dňa 08.01.2021

Mobilné odberové miesto na antigénové testy v Dunajskej Strede, Smetanov háj 286/9 (pdf, 106 kB) zverejnené dňa 08.01.2021

Mobilné odberové miesto na antigénové testy v Dunajskej Strede, Komenského ulica 1219/1 (pdf, 107 kB) zverejnené dňa 08.01.2021

Mobilné odberové miesto na antigénové testy v Gabčíkove, Komenského 3725(pdf, 105 kB) zverejnené dňa 07.01.2021

Mobilné odberové miesto na antigénové testy v Dunajskej Strede, Jilemnického ulica 204/11(pdf, 106 kB) zverejnené dňa 07.01.2021

Mobilné odberové miesto na antigénové testy v Šamoríne, Slnečná 2(pdf, 107 kB) zverejnené dňa 07.01.2021

Mobilné odberové miesto na antigénové testy v Šamoríne, Záhradnícka 1006/2 (pdf, 108 kB) zverejnené dňa 07.01.2021

Mobilné odberové miesto na antigénové testy v Dunajskej Strede,Hviezdoslavova 2094/2 (pdf, 107 kB) zverejnené dňa 07.01.2021

Mobilné odberové miesto na antigénové testy v Čiližskej Radvani 51 (pdf, 105 kB) zverejnené dňa 05.01.2021

Mobilné odberové miesto na antigénové testy vo Veľkom Mederi, Komárňanská 203/18 (pdf, 106 kB) zverejnené dňa 05.01.2021

Mobilné odberové miesto na antigénové testy v Lehniciach, Veľký Lég 838 (pdf, 105 kB) zverejnené dňa 31.12.2020

Mobilné odberové miesto na antigénové testy v Hornej Potôni 120 (pdf, 106 kB) zverejnené dňa 31.12.2020

Mobilné odberové miesto na antigénové testy v Šamoríne, Vinohradská ulica 192/48 (pdf, 107 kB) zverejnené dňa 30.12.2020

Mobilné odberové miesto na antigénové testy v Šamoríne, Rybárska 1093/2 (pdf, 106 kB) zverejnené dňa 30.12.2020

Mobilné odberové miesto na antigénové testy v Šamoríne, Kláštorná 955/4 (pdf, 106 kB) zverejnené dňa 30.12.2020

Mobilné odberové miesto na antigénové testy vo Vrakúni (pdf, 106 kB) zverejnené dňa 30.12.2020

Mobilné odberové miesto na antigénové testy nie je možné uviesť do prevádzky v Dunajskej Strede, Mliečany 77 (pdf, 50 kB) zverejnené dňa 10.12.2020

Mobilné odberové miesto na antigénové testy nie je možné uviesť do prevádzky v Šamoríne na Školskej 1748/33a (pdf, 49 kB) zverejnené dňa 10.12.2020

Povolenie - mobilné odberové miesto v Šamoríne s miestom prevádzkovania Antigénové testovanie COVID-19 (pdf, 108 kB) zverejnené dňa 04.12.2020

Povolenie - mobilné odberové miesto v Dunajskej Strede (pdf, 96 kB) zverejnené dňa 23.10.2020

Zrušenie povolenia zo dňa 09.06.2020 pre mobilné odberové miesto v Dunajskej Strede (pdf, 95 kB) zverejnené dňa 23.10.2020

Povolenie - mobilné odberové miesto v Gabčíkove (pdf, 108 kB) zverejnené dňa 07.09.2020

Povolenie - mobilné odberové miesto v Dunajskej Strede (pdf, 108 kB) zverejnené dňa 08.07.2020


Najnovšie informácie v súvislosti s novým koronavírusom 2019 - nCoV najdete na internetovej stránke ÚVZ SR

Zverejnené štandardné postupy v zdravotníctve COVID-19 - odporúčania pre verejnosť( zverejnené aj v iných jazykoch: maďarský, rómsky a iné)

COVID-19 Informácie o novom koronavíruse v maďarskom jazyku na webe nášho úradu.

Ako sa správať na kúpalisku. (pdf, 24,6 MB)


Rozhodnutia ÚVZ SR v súvislosti s novým koronavírusom COVID-l9:

Rozhodnutie ÚVZ SR vo veci nariadenia opatrenia na predchádzanie vzniku a šireniu prenosného ochorenia COVID-l9 (pdf, 214 kB)


Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - rúška (pdf, 95 kB)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - domáca izolácia, zrušenie štátnej karantény (pdf, 178 kB)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - prevádzky (pdf, 171 kB)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - zmena hranice AU a HU (pdf, 98 kB)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - zmena opatrenia - hranice 48 hodín (pdf, 112 kB)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – zmena opatrenia, prevádzky - školy (pdf, 82 kB)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – rúška zmena (pdf, 85 kB)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – zmena opatrenia, prechod cez hranice, 48 hodín (pdf, 82 kB)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - prevádzky - výnimky (pdf, 79 kB)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia jasle, škôlky, školy (pdf, 82 kB)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - rúška (pdf, 85 kB)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - rozšírenie výnimiek prekrytia dýchacích ciest - umelci (pdf, 90 kB)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - zastupiteľstvá a pohreby (pdf, 213 kB)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - hromadné podujatia - bohoslužby (pdf, 81 kB)

Opatrenie – Príprava a výdaj stravy školským stravovacím zariadením pre seniorov a sociálne znevýhodnené deti s účinnosťou od 03.04.2020 (pdf, 2,78 MB)


Usmernenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k ochranným a bezpečnostným opatreniam na pracovisku v súvislosti s rizikom ochorenia COVID-19 v čase krízovej situácie (pdf, 157 kB)

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (pdf, 187 kB)

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke školských stravovacích zariadení podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (pdf, 147 kB)

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k operačným a intervenčným výkonom v súvislosti s ochorením COVID-19 počas priaznivej epidemiologickej situácie v Slovenskej republike (pdf, 160 kB)

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe (pdf, 163 kB)


Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (siedma aktualizácia) (pdf, 560 kB)
20.04.2020


Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (šiesta aktualizácia) (pdf, 554 kB)
31.03.2020


Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 piata aktualizácia 18.3.2020 (pdf, 11,6 MB)
19.03.2020


Usmernenie hlavného hygienika SR_COVID-19 štvrtá aktualizácia 13.3.2020 (pdf, 11,7 MB)
13.03.2020


Informácia k zákazu organizovať a usporadúvať hromadné podujatia, športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy (pdf, 47 kB)
12.03.2020


Zdôvodnenie zákazu svätých omší a usmernenie ostatných cirkevných obradov (pdf, 565 kB)
11.03.2020


Oznam oddelenia podpory zdravia a výchovy k zdraviu pre klientov (pdf, 25 kB)
09.03.2020


Informácie v súvislosti s novým koronavírusom 2019 - nCoV (pdf, 398 kB)
27.02.2020


Informácie k novému koronavírusu 2019 - nCoV (pdf, 40 kB)
31.01.2020


Očkovací kalendár na rok 2020- Elektronická forma
Očkovací kalendár

15.01.2020


Národný projekt „Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva“ (pdf, 141 kB)
10.01.2020


Oznamovanie kategórie práce 2 - aktualizovaná informácia (pdf, 43 kB)
09.12.2019


Ponuka prebytočného majetku štátu (pdf, 85 kB)
14.11.2019


ÚVZ SR: Aktuálna situácia vo výskyte osýpok v SR a susedných štátoch (pdf, 65 kB)
08.11.2019


ÚVZ SR: Informácia k výskytu ochorení na záškrt na Ukrajine (pdf, 31 kB)
30.10.2019


ÚVZ SR: Na vši platí hygiena a disciplína
11.10.2019


Ako predísť nákazám z pokazeného jedla (pdf, 69 kB)
26.07.2019


Ako dodržiavať správne skladovanie a používanie PET fliaš (pdf, 49 kB)
26.07.2019


Informácia pre prevádzkovateľov bezobalových predajní potravín (pdf, 489 kB)
11.07.2019


Výskyt ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie (pdf, 44 kB)
02.07.2019


Informácia pre spotrebiteľov (pdf, 50 kB)
25.06.2019


K zásadám bezpečného kúpania sa (pdf, 84 kB)
24.06.2019


Informácia pre verejnosť - upozornenie pre spotrebiteľov - predaj kozmetického výrobku Perle Bleue prostredníctvom internetových obchodov (pdf, 37 kB)
28.05.2019


Kontroly v súvislosti s MS v hokeji 2019 (pdf, 43 kB)
10.05.2019


„Vyzvi srdce k pohybu“ - 2019 (pdf, 471 kB)
20.03.2019


Svetový deň vody - 22. marec 2019 (pdf, 65 kB)
18.03.2019


Oznamovanie kategórie práce 2 - informácia (pdf, 36 kB)
04.01.2019


Svetový deň vody - 22. marec 2018 (pdf, 26 kB)
06.03.2018


Atrazín v pitných vodách niektorých verejných vodovodov v okrese Dunajská Streda (pdf, 48 kB)
Prečo pokuta 500,- €? (pdf, 32 kB)

Dňom 08.01.2018 bol zrušený zákaz vydaný tunajším regionálnym úradom o používaní pitnej vody v obciach Trstená na Ostrove, Baka, Jurová na pitné účely a bola povolená prevádzka skupinového vodovodu Trstená na Ostrove, ktorá tieto obce zásobuje pitnou vodou. Na základe vykonaných laboratórnych analýz, tento vodovod dodáva pitnú vodu, ktorej kvalite je v súlade s vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodu.

Dňom 23.01.2018 bol zrušený zákaz vydaný tunajším regionálnym úradom o používaní pitnej vody v obciach Holice a Lúč na Ostrove na pitné účely a bola povolená prevádzka skupinového vodovodu Holice, ktorá tieto obce zásobuje pitnou vodou. Na základe vykonaných laboratórnych analýz, tento vodovod dodáva pitnú vodu, ktorej kvalite je v súlade s vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodu.

Dňom 02.02.2018 bol zrušený zákaz vydaný tunajším regionálnym úradom o používaní pitnej vody v obci Blatná na Ostrove na pitné účely a bola povolená prevádzka vodovodu Blatná na Ostrove. Na základe vykonaných laboratórnych analýz, tento vodovod dodáva pitnú vodu, ktorej kvalite je v súlade s vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodu.


Nevyhovujúca pitná voda

RÚVZ so sídlom v Dunajskej Strede vydal rozhodnutia o zákaze používania pitnej vody zo skupinových vodovodov v obciach Trstená na Ostrove, Baka, Jurová, Lúč na Ostrove, Holice a Blatná na Ostrove na pitie, varenie a prípravu potravín z dôvodu prekročenia najvyššej medznej hodnoty v ukazovateli pesticídy (atrazín), až do obnovenia kvality pitnej vody.


Osýpky (pdf, 834 kB)
23.01.2018


Očkovací kalendár na rok 2018 (pdf, 270 kB)
Elektronická forma
Očkovací kalendár

23.01.2018


Svetový deň vody 2017 (pdf, 64 kB)
15.03.2017


Spoločná inštrukcia o postupe pred a pri poskytovaní potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti charitatívnou organizáciou (pdf, 801 kB)
20.02.2017


Bezodplatné poskytovanie hotových pokrmov na verejnosti - odporúčania (pdf, 44 kB)
20.02.2017


Vtáčia chrípka A/H5N8 - informácia (pdf, 38 kB)
24.01.2017


Svetový deň AIDS 1. december 2016 (pdf, 266 kB), World AIDS Day 1. december 2016 (pdf, 261 kB)
01.12.2016


Európsky imunizačný týždeň - 24. - 30. apríl 2016 (pdf, 35 kB)
21.04.2016


Svetový deň vody 2016 (pdf, 23 kB)
09.03.2016


Týždeň mozgu (pdf, 37 kB)
09.03.2016


Vydávanie potvrdení o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa praktickými lekármi starostlivosti o deti a dorast

Prípis hlavného hygienika SR (pdf, 341 kB)
Vzor lekárskeho potvrdenia (pdf, 12 kB)
02.03.2016


Svetový deň duševného zdravia (pdf, 70 kB)
08.10.2015


"Prichádza chrípková sezóna" (pdf, 29 kB)
05.10.2015


10. máj 2015 - Svetový deň Pohybom ku zdraviu (pdf, 76 kB)
30.04.2015


5. máj - Deň hygieny a dezinfekcie rúk (pdf, 560 kB)
28.04.2015


„Vyzvi srdce k pohybu“ - 2015 (pdf, 1,43 MB)
1.04.2015


Svetový deň vody 2015 (pdf, 29 kB)

"Pitná voda v Gabčíkove" - 19. marca 2015 o 17.00 hod v Kultúrnom dome v Gabčíkove (pdf, 444 kB)

16.03.2015


Očkovací kalendár na rok 2015 pre povinné pravidelné očkovanie detí a dospelých - Platnosť od 1.1.2015, (pdf, 225 kB)
30.12.2014


Infekčný zápal pečene typu A (pdf, 32 kB)
15.12.2014


1.december Svetový deň AIDS (pdf, 86 kB)
25.11.2014


„Hovorme o jedle“ - druhý ročník súťažno-vzdelávacej aktivity (pdf, 44 kB)
14.10.2014


Hemoragická horúčka Ebola (pdf, 191 kB)
11.09.2014


Najčastejšie otázky a odpovede súvisiace s vírusovým ochorením Ebola (pdf, 37 kB)

Vírusové ochorenie Ebola - Informácia pre cestujúcich (pdf, 36 kB)
07.08.2014


Ochrana zdravia zamestnancov pred nadmernou záťažou teplom pri práci (pdf, 39 kB)
11.06.2014


5. máj - Deň hygieny a dezinfekcie rúk (pdf, 274 kB)
16.04.2014


Európsky imunizačný týždeň 2014 (pdf, 35 kB)
10.04.2014


"Očkovací kalendár na rok 2014 - elektronická forma"
16.01.2014


Očkovanie proti chrípke v chrípkovej sezóne 2013 - 2014 (pdf, 45 kB)
17.10.2013


1.december Svetový deň AIDS (pdf, 63 kB)
29.11.2013


Úrad verejného zdravotníctva pri príležitosti ,,Európskeho týždňa boja proti drogám“ organizuje celoslovenskú súťaž ,,Najlepšia protidrogová nástenka“ pre 7. ročníky základných škôl v SR. (pdf, 506 kB)
21.11.2013


Očkovanie proti chrípke v chrípkovej sezóne 2013 - 2014 (pdf, 45 kB)
17.10.2013


,,Odstráň obezitu!“ (pdf, 2,26 MB)
15.10.2013


Slovenská internetová databáza výživového zloženia potravín
02.10.2013


Európsky deň ústneho zdravia (pdf, 129 kB)
04.09.2013


Oznámenie k povodniam (pdf, 19 kB)
14.06.2013


Zásady ochrany zdravia pri povodniach (pdf, 33 kB)
07.06.2013


31. máj 2013 - Svetový deň bez tabaku (pdf, 36 kB)
22.05.2013


5. máj - Deň hygieny a dezinfekcie rúk (pdf, 32 kB)
02.05.2013


Prevencia kliešťovej encefalitídy (pdf, 28 kB)
30.04.2013


Očkovacie kalendáre krajín Európskej únie dostupné pre verejnosť (pdf, 133 kB)
29.04.2013


Európsky imunizačný týždeň 2013 (pdf, 136 kB)
19.04.2013


„Vyzvi srdce k pohybu“ - 2013 (pdf, 1,45 MB)
8.04.2013


Svetový deň zdravia - 7. apríl 2013 (pdf, 23 kB)
02.04.2013


Svetový deň vody 2013 (pdf, 23 kB)
19.03.2013


Informácia o cukrovinkách / wafle z Poľska vyrobených zo sušeného mlieka, v ktorom bol nájdený jed na hlodavce (pdf, 39 kB)
22.01.2013


Ako predísť chrípke (pdf, 8,92 MB)
12.12.2012


Svetový deň AIDS 2012 (pdf, 36 kB)
3.12.2012


22. november - Medzinárodný deň bez fajčenia(pdf, 46 kB)
15.11.2012


Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k liehovinám z Českej republiky zo dňa 9.10.2012 (pdf, 425 kB)
10.10.2012


„Deň srdca“ (pdf, 48 kB)
25.09.2012


Rozhodnutie - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva s okamžitou platnosťou od. 17. hodiny 18. septembra 2012, dočasný zákaz uvádzať, predávať a používať liehoviny s obsahom etanolu od 20 percent vyrobené na území Českej republiky. Toto opatrenie vzniklo v záujme ochrany zdravia občanov Slovenskej republiky pred následkami metanolovej intoxikácie, ktorá môže mať fatálne následky.(pdf, 587 kB)

V súvislosti rozhodnutím ÚVZ SR č. OLP/6868/2012 upozorňujeme prevádzkovateľov všetkých zariadení spoločného stravovania verejného typu, vrátane stánkov s rýchlym občerstvením a iných zariadení s ambulantným predajom liehovín na nasledovné:
- v zariadeniach spoločného stravovania sa nesmú vystavovať, predávať ani iným spôsobom ponúkať žiadne liehoviny s obsahom ethanolu od 20 % objemových vyrobených na území Českej republiky, uvedené sa vzťahuje aj na internetový predaj - v prípade ak má zariadenie spoločného stravovania zriadenú webovú stránku,
- uvedené liehoviny sa musia nachádzať v sklade zreteľne označené, že ide o pozastavený predaj, oddelene od ostatného potravinárskeho tovaru,
- prevádzkovateľ zariadenia musí mať v prevádzke k dispozícii spísaný zoznam o stiahnutých liehovinách, v ktorom musia byť uvedené najmä tieto informácie: názov výrobkov, názov a adresa výrobcu, počet stiahnutých kusov každého druhu výrobku.

Kontaktná osoba v prípade akýchkoľvek otázok a podozrení súvisiacich s metylalkoholom v liehovinách z Českej republiky:
Ing. Cséfalvayová Helena - vedúca oddelenia hygieny výživy
tel.: 031/5911251
19.09.2012


Poradňa v očkovaní pre verejnosť je posledný utorok v mesiaci od 13-14 hod.
Objednať sa je možné na telefónnom čísle: 031/55911258 .
Poradenská činnosť je poskytovaná bezplatne.
10.07.2012


„Deň zodpovednosti“ (pdf, 24 kB)
26.06.2012


31. máj 2012 – Svetový deň bez tabaku (pdf, 40 kB)
25.05.2012


Európsky imunizačný týždeň - Efektívnosť očkovania (pdf, 361 kB)
24.04.2012


Európsky imunizačný týždeň 2012 (pdf, 106 kB)
20.04.2012


Kampaň hygiena a dezinfekcia rúk (pdf, 41 kB)
20.04.2012


Zvýšený výskyt osýpok na Ukrajine (pdf, 26 kB)
20.04.2012


Prestaň a vyhraj 2012 (pdf, 45 kB)
17.04.2012


Svetový deň vody - 22. marec 2012

Témou Svetového dňa vody v roku 2012 je "Voda a bezpečnosť potravín". Myšlienka tohoročnej ústrednej témy sa zrodila na Seminári o vode a potravinách, ktorý sa konal v roku 2011 v Štokholme pri príležitosti Svetového týždňa vody a pripomenul dôležitosť vodného prvku v potravinovej bezpečnosti.
Tunajší regionálny úrad verejného zdravotníctva bude v tento deň poskytovať všetkým záujemcom z radov občanov poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody zo zdrojov využívaných na individuálne a hromadné zásobovanie, úpravu pitnej vody, ochrany vodných zdrojov a a ďalších problémov, týkajúcich sa pitnej vody a jej významu pre zdravie človeka.
15.03.2012


Projekt EHES (European Health Examination Survey) Zisťovanie zdravia Európanov (pdf, 67 kB)
29.11.2011


Usmernenie pre dovozcov alebo ich zástupcov pri dovoze polyamidových a melamínových plastových kuchynských potrieb pochádzajúcich alebo odosielaných z Čínskej ľudovej republiky a z čínskej osobitnej administratívnej oblasti Hongkong (pdf, 242 kB)
14.07.2011


31.máj 2011- Svetový deň bez tabaku (pdf, 25 kB)
23.05.2011


Kampaň "Save Lives: Clean Your Hands"(Umývaj si ruky - zachrániš život)(pdf, 106 kB)
02.05.2011


Európsky imunizačný týždeň 2011 (pdf, 87 kB)
21.04.2011


"Vyzvi srdce k pohybu" Prekonajte pohodlnosť - vyhráte zdravie! (pdf, 21 kB)
09.03.2011


Očkovací kalendár pre povinné pravidelné očkovanie osôb, ktoré dosiahli určený vek - Platnosť od 1.1.2011, (pdf, 1612 kB)
30.12.2010


Stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR k problematike povinného očkovania proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam pre rok 2011 (pdf, 27 kB)
08.12.2010


Informácie v súvislosti s epidemickým výskytom cholery na Haiti ( pdf, 26 kB)
25.11.2010


Vyhodnotenie pandémie chrípky v SR

Dňa 14.10.2010 usporiadal UVZ SR tlačový brífing pod názvom "Vyhodnotenie pandémie chrípky v SR". Prezentácie, ktoré odzneli na tlačovom brífingu si môžete prezrieť tu:
"Pandémia chrípky SR" MUDr. Ján Mikas, vedúci odboru epidem. ÚVZ SR (pdf, 255 kB)
"Zabezpečenie protiepidemických opatrení v súvislosti pandémiou chrípky" MUDr. Jarmila Pertináčová, odd. epidemiológie RÚVZ BA hl.mesto so sídlom v Bratislave (pdf, 729 kB).


Epidémia osýpok v Európe - aktuálne informácie (pdf, 38 kB)
10.09.2010


Kampaň"Save Lives: Clean Your Hands"(Umývaj si ruky - zachrániš život) (pdf, 200 kB)
05.08.2010


Očkovací kalendár pre povinné pravidelné očkovanie osôb, ktoré dosiahli určený vek - Platnosť od 1.7.2010, (pdf, 500 kB)
30.06.2010


Sprievodca očkovaním
07.05.2010


Ministerstvo zdravotníctva Tadžikistanu oznámilo k 22.4. 2010 výskyt 128 prípadov akútnej chabej obrny (ACHO) najmä v oblastiach susediacich s Afganistanom a Uzbekistanom. Laboratórnym vyšetrením sa zistil poliovírus typu 1. Zatiaľ 1 prípad u dieťaťa, ktoré navštívilo Dušanbe (hlavné mesto Tadžikistanu), oznámilo aj Ministerstvo zdravotníctva Uzbekistanu. Bol zostavený tím odborníkov za účelom vyšetrenia tejto epidémie a prijatia následných opatrení.
SZO neodporúča žiadne reštrikčné opatrenia v oblasti medzinárodného cestovania a obchodu v prípade detekcie divého poliovírusu, ale zdôrazňuje významnosť očkovania pre všetkých cestovateľov do postihnutých oblastí dovtedy, kým sa nepotvrdí ukončenie epidémie.
Import poliovírusu do Euroregiónu SZO predstavuje závažný verejno-zdravotný problém, ktorý vyžaduje zvýšenú pozornosť hlavne v oblasti imunizácie a surveillance ochorení preventabilných očkovaním. Cieľovým rokom globálnej eradikácie poliomyelitídy je rok 2012. Je nevyhnutné, aby všetky krajiny dodržiavali záväzky prijaté Rezolúciou WHO na globálnu eradikáciu poliomyelitídy.


"Srdce žien" (pdf, 140 kB)
09.04.2010


Odporúčanie mimoriadneho očkovania (pdf, 972 kB)
16.12.2009


Usmernenie o úprave opatrení v súvislosti s pandemickým vírusom chrípky a(H1N1) (pdf, 3502 kB)
16.12.2009


SARI (Severe acute respiratory infection)- informácie (pdf, 32 kB),
08.12.2009


Očkovanie proti chrípke (pdf, 29 kB),
08.12.2009


Prevencia akútnych respiračných ochorení v zariadeniach pre deti a mládež (pdf, 128 kB),
08.12.2009


UPOZORNENIE na nebezpečný výrobok - Kolodium forte Phyteneo roztok (pdf, 45 kB)
10.08.2009


Nežiadúce účinky farby "black hena" (pdf, 500 kB)
28.07.2009


Výročná správa z implementácie päťročného národného plánu kontrol Slovenskej republiky za rok 2008 (pdf, 1231 kB)
08.07.2009


UPOZORNENIE na nebezpečný výrobok - Strunový krájač (pdf, 121 kB)
22.05.2009


Národná kampaň - Hygiena rúk (pdf, 808 kB)
13.05.2009


"NOVEL FLU VIRUS" (Prasacia chrípka)
30.04.2009


Zásady povinného a odporúčaného očkovania osôb, ktoré sú profesionálne vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz (pdf, 33 kB)
27.02.2009


Informácia o prípravku HEDRIN na fyzikálne ničenie vší (pdf, 13 kB)
27.02.2009


Informačná kampaň na ochranu zdravia pred slnečným žiarením (pdf, 82 kB)
07.07.2008


Pedikulóza - zavšivenie- informácie (pdf, 31 kB)
07.07.2008