RÚVZ Dunajská Streda REGIONÁLNY  ÚRAD  VEREJNÉHO  ZDRAVOTNÍCTVA   SO   SÍDLOM   V   DUNAJSKEJ   STREDE Logo
Adresa:
Veľkoblahovská č.1067/30
929 01 Dunajská Streda
    E-mail:
    ds.ruvz@uvzsr.sk.
 
Fax:
++421   31   5911260
 
    Telefón:
    ++421   31   5911211
 
   
SK  HU  EN
Oddelenia
- Oddelenie organizačno - dokumentačné
- Oddelenie hygieny životného prostredia
- Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva
- Oddelenie hygieny výživy
- Oddelenie hygieny detí a mládeže
- Oddelenie epidemiológie
- Oddelenie podpory zdravia a poradenské centrum
Informácie
Povinné zverejnenie - datasety, zmluvy, objednávky, faktúry a iné
Organizačné členenie
Mapa stránok
Kontakty
 

Vzory prevádzkových poriadkov

- vzor prevádzkového poriadku telovýchovno-športového zariadenia - (Materiál na stiahnutie, doc, 39 kB)
- vzor prevádzkového poriadku ubytovacieho zariadenia - (Materiál na stiahnutie, doc, 59 kB)
- vzor prevádzkového poriadku zariadenia starostlivosti o ľudské telo - (Materiál na stiahnutie, doc, 62 kB)
- vzor prevádzkového poriadku zdravotníckeho zariadenia ambulantnej starostlivosti - (Materiál na stiahnutie, doc, 61 kB)
- vzor prevádzkového poriadku zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti - (Materiál na stiahnutie, doc, 79 kB)
- vzor prevádzkového poriadku telovýchovno-športového zariadenia v zariadení pre deti a mládež - (Materiál na stiahnutie, doc, 61 kB)
- vzor prevádzkového poriadku pre ubytovacie zariadenia v zariadení pre deti a mládež - (Materiál na stiahnutie, doc, 86 kB)
- vzor prevádzkového poriadku pre zariadenia starostlivosti o deti do 6 rokov veku dieťaťa, zariadenia starostlivosti pre deti do troch rokov veku dieťaťa - (Materiál na stiahnutie, docx, 35 kB)
- vzor prevádzkového poriadku pre umelé kúpaliská – kúpanie dojčiat a batoliat - (Materiál na stiahnutie, docx, 24 kB)
- vzor prevádzkového poriadku pre základnú školu, gymnázium, SOŠ, SŠŠ, konzervatórium, ŠZŠ, PŠ, OU, ZUŠ a jazykové školy - (Materiál na stiahnutie, doc, 93 kB)
- vzor prevádzkového poriadku pre chemické laboratória pri školách v súvislosti s prácou s nebezpečnými chemickými faktormi - (Materiál na stiahnutie, doc, 155 kB) prílohy: H a P vety (Materiál na stiahnutie, doc, 55 kB), výstražné symboly (Materiál na stiahnutie, doc, 251 kB)
- vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou azbestu - (Materiál na stiahnutie, docx, 21 kB)
- vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou biologickým faktorom - (Materiál na stiahnutie, docx, 21 kB)
- vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou elektromagnetickému poľu - (Materiál na stiahnutie, docx, 20 kB)
- vzor prevádzkového poriadku pre prácu spojenú so zvýšenou fyzickou záťažou - (Materiál na stiahnutie, docx, 20 kB)
- vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou hluku - (Materiál na stiahnutie, docx, 20 kB)
- vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou chemickým faktorom a s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom - (Materiál na stiahnutie, docx, 22 kB)
- vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou umelému optickému žiareniu - (Materiál na stiahnutie, docx, 20 kB)
- vzor prevádzkového poriadku pre prácu so záťažou teplom a chladom - (Materiál na stiahnutie, docx, 20 kB)
- vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou vibráciám - (Materiál na stiahnutie, docx, 19 kB)