RÚVZ Dunajská Streda REGIONÁLNY  ÚRAD  VEREJNÉHO  ZDRAVOTNÍCTVA   SO   SÍDLOM   V   DUNAJSKEJ   STREDE Logo
Adresa:
Veľkoblahovská č.1067/30
929 01 Dunajská Streda
    E-mail:
    ds.ruvz@uvzsr.sk.
 
Fax:
++421   31   5911260
 
    Telefón:
    ++421   31   5911211
 
   
SK  HU  EN
Oddelenia
- Oddelenie organizačno - dokumentačné
- Oddelenie hygieny životného prostredia
- Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva
- Oddelenie hygieny výživy
- Oddelenie hygieny detí a mládeže
- Oddelenie epidemiológie
- Oddelenie podpory zdravia a poradenské centrum
Informácie
Povinné zverejnenie - datasety, zmluvy, objednávky, faktúry a iné
Organizačné členenie
Mapa stránok
Kontakty
 

O D D E L E N I E       E P I D E M I O L Ó G I E
     Epidemiológia je medicínsky vedný odbor, ktorý skúma výskyt a rozdelenie infekčných a iných spoločensky závažných ochorení, ktoré sa vyskytujú v populácii. Navrhuje opatrenia na ochranu a zlepšenie zdravia a kontroluje ich účinnosť. Cieľom epidemiológie je prispievať k znižovaniu chorobnosti a úmrtnosti, k ochrane a upevňovaniu zdravia, ako aj k predĺženiu života a jeho kvality u jednotlivcov a populácie.

     Epidemiológia infekčných chorôb je medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá najmä teoretickými a praktickými problémami ochrany obyvateľstva pred infekčnými chorobami. Cieľom epidemiológie infekčných chorôb je postupné obmedzenie, spomalenie a zastavenie šírenia nákazy.

Charakteristika oddelenia

Epidemiológia je jedným z kľúčových oddelení verejného zdravotníctva, ktorej činnosť zabezpečujú pracoviská epidemiológie prenosných a chronických ochorení. Zaoberá sa štúdiom rozšírenia a rozdelenia determinantov, stavov a javov spojených so zdravím v špecifikovaných populáciách a aplikovaním výsledkov tohto štúdia na kontrolu zdravotných problémov. Vychádza z vlastných teoretických základov a praktických skúseností a integruje poznatky preventívnych, klinických, laboratórnych a ďalších medicínskych a nemedicínskych odborov do moderného systému prevencie. Cieľ epidemiológie je zdravie ochraňovať, podporovať a obnovovať. Predmetom činnosti epidemiológie je výskyt chorôb, porúch zdravia a ich príčin v populácii, zisťovanie, analýza a hodnotenie prírodných, ekonomických faktorov a faktorov spojených s ľudskou činnosťou upevňujúcich zdravie alebo ovplyvňujúcich vznik chorôb. Predmetom činnosti epidemiológie prenosných chorôb je aj proces šírenia nákazy.

Metódy práce:
Základom je epidemiologická metóda práce pozostávajúca z pozorovania, zberu údajov, deskripcie, analýzy, interpretácie výsledkov, navrhovania opatrení a vyhodnocovania efektívnosti opatrení
Epidemiologické štúdie
Monitoring a modelovanie výskytu a šírenia chorôb
Epidemiologická surveillance kompatibilná so survellance krajín Európskej únie, prinášajúca návrhy na opatrenia, účinnú kontrolu a argumenty pre rozhodovaciu činnos
Štátny zdravotný dozor v problematike prenosných chorôb, vrátane nemocničných nákaz
Štátny zdravotný dozor v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb
Vybrané metódy pre hodnotenie ekonomickej efektivity aplikovaných preventívnych a represívnych opatrení.
Vybrané metódy sociológie a psychológie pre hodnotenie projektov a programov týkajúcich sa výskytu chorôb, ich príčin a efektívnosti opatrení
Intervenčné metódy založené na medicínskych faktoroch.
Definície:

Determinanty zdravia: sú faktory určujúce zdravie , ktorými sú životné prostredie, pracovné prostredie, genetické faktory, zdravotná starostlivosť, ochrana, podpora zdravia, spôsob života a sociálno-ekonomické faktory.

Epidémia: je výskyt najmenej troch prípadov ochorenia, ktoré sú v epidemiologickej súvislosti. Charakterizuje ju časová miestna súvislosť medzi jednotlivými prípadmi ochorenia vyvolané tým istým pôvodcom a jej priebeh závisí od dĺžky inkubačného času, spôsobu šírenia protiepidemických opatrení a od ich účinnosti.

Karanténa: je dočasné držanie osôb alebo zvierat na izolovanom mieste na účely pozorovania, či sa u nich prejavia príznaky nejakej choroby.

Nozokomiálna nákaza: nemocničná nákaza; je nákaza vnútorného alebo vonkajšieho pôvodu, ktorá vznikla v príčinnej súvislosti s pobytom alebo výkonom v zdravotníckom zariadení alebo zariadení sociálnych služieb.

Očkovanie: je formou aktívnej imunizácie, a to aplikáciou očkovacích látok, po ktorej si očkovaná osoba sama vytvára špecifické protilátky. postvakcinačná imunita sa síce tvorí pomalšie, ale je spoľahlivejšie a pretrváva podstatne dlhší čas.

Pandémia: je rozsiahla epidémia s neurčitým ohraničením a prakticky bez ohraničenia v mieste, ktorá postihuje veľké množstvo ľudí na rozsiahlom území.

Pasívna imunizácia: sa chápe aplikácia hotových protilátok - globulínov, a to v predexpozičnej profylaxii alebo terapeuticky. Ich účinnosť je však len krátkodobá.

Prenosné ochorenia: je choroba vyvolaná biologickým faktorom, ktorý je schopný vyvolať individuálnu alebo hromadnú infekciu, ochorenie alebo otravu u ľudí.

Prevencia ochorení a iných porúch zdravia: je systém opatrení zameraných na vylúčenie, prípadne zníženie rizika ochorení a iných porúch zdravia, na ktoré v rozhodujúcej miere vplývajú životné, pracovné a sociálno-ekonomické podmienky a spôsob života, opatrení zameraných na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia.

Svetová zdravotnícka organizácia (SZO) - World Health Organization (WHO): bola založená 7. apríla 1948 ako špecializovaná agentúra Organizácie spojených národov (OSN). Podľa Ústavy je hlavnou úlohou SZO pomáhať vládam pri podpore, ochrane a rozvoji zdravia svojich obyvateľov za aktívnej účasti širokej verejnosti. 7. apríl - deň vzniku SZO - si celý svet každý rok pripomína ako Svetový deň zdravia.

Zdravie: Zdravie je stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody a nie len neprítomnosť choroby alebo postihnutia. Právo na rozvoj, ochranu a obnovu zdravia patrí medzi základné ľudské práva. Každý bez ohľadu na rasu, náboženstvo, politické presvedčenie, ekonomický a sociálny status má právo na požívanie najvyššie dosiahnuteľnej úrovne a kvality zdravia. Zdravie patrí medzi základné ľudské práva všetkých ľudí na svete.


Informácie oddelenia:


Európsky imunizačný týždeň 2023 (pdf, 74 kB)

Európsky imunizačný týždeň 2019 (pdf, 118 kB)

Umývaj si ruky - zachrániš život - 13. ročník kampane (pdf, 172 kB)

Európsky imunizačný týždeň 2018 (pdf, 66 kB)

Kampaň - hygiena a dezinfekcia rúk - 9. ročník (pdf, 483 kB)

Kampaň - hygiena a dezinfekcia rúk (pdf, 481 kB)

O chrípke

Chránime naších pacientov (pdf, 264 kB), Podpora projektu - Chránime naších pacientov (pdf, 65 kB)

Očkovací kalendár na rok 2015 pre povinné pravidelné očkovanie detí a dospelých - Platnosť od 1.1.2015, (pdf, 225 kB)

Infekčný zápal pečene typu A (pdf, 32 kB)

Epidémia Eboly (pdf, 481 kB)

Ako sa chrániť detí pred kliešťami (pdf, 421 kB)

Ako sa chrániť pred ochoreniami prenášanými kliešťami (pdf, 3,72 MB)

Opatrenie choveteľom (vlastníkom a držiteľom) oviec a kôz na pastve (pdf, 439 kB)

5. máj - Deň hygieny a dezinfekcie rúk (pdf, 274 kB)

Európsky imunizačný týždeň 2014 (pdf, 35 kB)

Očkovací kalendár na rok 2014 - elektronická forma

Očkovanie proti chrípke v chrípkovej sezóne 2013 - 2014 (pdf, 45 kB)

Prevencia kliešťovej encefalitídy (pdf, 28 kB)

Očkovacie kalendáre krajín Európskej únie dostupné pre verejnosť (pdf, 133 kB)

Ako predísť chrípke (pdf, 8,92 MB)