RÚVZ Dunajská Streda REGIONÁLNY  ÚRAD  VEREJNÉHO  ZDRAVOTNÍCTVA   SO   SÍDLOM   V   DUNAJSKEJ   STREDE Logo
Adresa:
Veľkoblahovská č.1067/30
929 01 Dunajská Streda
    E-mail:
    ds.ruvz@uvzsr.sk.
 
Fax:
++421   31   5911260
 
    Telefón:
    ++421   31   5911211
 
   
SK  HU  EN
Oddelenia
- Oddelenie organizačno - dokumentačné
- Oddelenie hygieny životného prostredia
- Oddelenie   preventívneho pracovného lekárstva
- Oddelenie hygieny výživy
- Oddelenie hygieny detí a mládeže
- Oddelenie epidemiológie
- Oddelenie podpory zdravia a poradenské centrum
Informácie
Povinné zverejnenie - datasety, zmluvy, objednávky, faktúry a iné
Organizačné členenie
Mapa stránok
Kontakty
 

Oddelenie hygieny detí a mládeže

 

 

            Hygiena detí a mládeže je medicínsky odbor, zameraný na primárnu prevenciu v detskom a mladistvom veku. Sleduje a vyhodnocuje zdravie a vývoj detí a mládeže vo vzťahu k životným a pracovným podmienkam, ako aj  k spôsobu života. Vychádza z poznatkov o zdravotnom stave a o vekových zvláštnostiach jednotlivých etáp vývoja mladej generácie.

Náplňou činnosti je:

-       monitorovať a vyhodnocovať zdravotný stav detí a mládeže,

-       sledovať a hodnotiť pozitívne a negatívne vplyvy životných a pracovných podmienok na vývoj organizmu a jeho zdravotný stav,

-       študovať vzťahy a súvislosti medzi faktormi životných a pracovných podmienok a zdravotným stavom detí a mládeže,

-       spracovávať, presadzovať a vyhodnotiť opatrenia a programy ochrany zdravia a zdravého spôsobu života, všeobecného posilňovania zdravia a zdravého vývoja detí  a mládeže, ako aj primárnej prevencie vybraných chorôb a chýb,

-       stanovovať zdravotné kritériá pre  životné a pracovné podmienky detí a mládeže a kontrolovať ich dodržanie

-       vykonávať štátny zdravotný dozor (podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov) nad vytváraním a ochranou zdravých životných podmienok,

-       vykonávať úradné kontroly v zariadeniach spoločného stravovania pre deti a mládež

-       výchova mladej generácie ku zdraviu,

-       vykonávať expertíznu a konzultačnú činnosť.

 

Informácie oddelenia:

Platné právne predpisy (pdf, 13 kB)