RÚVZ Dunajská Streda REGIONÁLNY  ÚRAD  VEREJNÉHO  ZDRAVOTNÍCTVA   SO   SÍDLOM   V   DUNAJSKEJ   STREDE Logo
Adresa:
Veľkoblahovská č.1067/30
929 01 Dunajská Streda
    E-mail:
    ds.ruvz@uvzsr.sk.
 
Fax:
++421   31   5911260
 
    Telefón:
    ++421   31   5911211
 
   
SK  HU  EN
Oddelenia
- Oddelenie organizačno - dokumentačné
- Oddelenie hygieny životného prostredia
- Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva
- Oddelenie hygieny výživy
- Oddelenie hygieny detí a mládeže
- Oddelenie epidemiológie
- Oddelenie podpory zdravia a poradenské centrum
Informácie
Povinné zverejnenie - datasety, zmluvy, objednávky, faktúry a iné
Organizačné členenie
Mapa stránok
Kontakty
 

Oddelenie hygieny výživy
     Medzi základné činnosti oddelenia patrí kontrola uplatňovania hygienických požiadaviek v potravinárskych prevádzkach od výroby potravín až po ich predaj v obchodnej sieti.
Vykonáva sa:
- Štátny zdravotný dozor podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo všetkých potravinárskych prevádzkach na území okresu.
Podľa citovaného zákona sa posudzujú návrhy na umiestnenie a kolaudáciu stavieb potravinárskych zariadení, návrhy na uvedenie ich priestorov do prevádzky vrátane návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní.
V rámci kontrolnej činnosti sa vykonáva štátny zdravotný dozor v zariadeniach spoločného stravovania a nad kozmetickými výrobkami.

- Úradná kontrola potravín podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 882/2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá a zákona č. 152/95 Z.z. o potravinách v znení neskorších zmien a doplnkov.
Úradné kontroly sa vykonávajú
a) nad epidemiologicky rizikovými činnosťami výroby, manipuláciou a umiestňovaním na trh, ak ide o potraviny určené na osobitné výživové účely, ako aj o detskú výživu, dojčenskú výživu, lahôdky, cukrárske výrobky, zmrzlinu a vodu,
b) výrobou nových potravín, manipuláciou s nimi a ich umiestňovaním na trh,
c) umiestňovaním potravín na trh z hľadiska zdravotnej neškodnosti,
d) výrobou potravín, dovozom potravín, vývozom potravín, manipuláciou s nimi a ich umiestňovaním na trh z hľadiska používania zdrojov ionizujúceho žiarenia na ožarovanie potravín a nad kontrolou dodržiavania zákazu pridávania rádioaktívnych látok do potravín,
e) potravinami a tabakovými výrobkami pri poskytovaní služieb spoločného stravovania.

     Kontroluje sa či fyzické a právnické osoby pri uvedených činnostiach dodržujú hygienické predpisy a zásady, ktoré zabezpečujú aby obyvateľstvo bolo zásobované bezpečnými a plnohodnotnými potravinami.

     V záujme predchádzania vzniku a šírenia ochorení z potravín, popri kontrolnej činnosti sú odoberané v pravidelných intervaloch vzorky potravín na laboratórny rozbor. Mikrobiologická a chemická analýza vzoriek sa vykonáva v laboratóriu RÚVZ so sídlom v Trnave.

     V prípadoch zistenia hygienických nedostatkov resp. zdravotne nevyhovujúcich potravín sú prevádzkovateľom ukladané opatrenia na nápravu.

     Pri výskyte ochorení z potravín v spolupráci s oddelením epidemiológie sa zabezpečuje a vykonáva šetrenie v ohnisku nákazy a uplatňujú sa mimoriadne opatrenia .

     Prevádzkovateľom potravinárskych zariadení resp. záujemcom sú poskytované odborné konzultácie v oblasti zdravej výživy a zabezpečenia potravinárskych zariadení z hľadiska ochrany zdravia.

     S cieľom znižovania zdraviu škodlivých vplyvov nesprávnej výživy na populáciu zaoberá sa skúmaním výživového stavu obyvateľstva.Informácie oddelenia:

Usmernenie pre dovozcov alebo ich zástupcov pri dovoze polyamidových a melamínových plastových kuchynských potrieb pochádzajúcich alebo odosielaných z Čínskej ľudovej republiky a z čínskej osobitnej administratívnej oblasti Hongkong (pdf, 242 kB)


Usmernenie ÚVZ SR k problematike "sushi" pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov, ktorých úradná kontrola je v kompetencii orgánov verejného zdravotníctva

Tento článok je majetkom Úradu verejného zdravotníctva SR a je chránený autorským právom a inými príslušnými právnymi predpismi. Tento článok môže byť zobrazovaný, reformatovaný a tlačený výhradne pre osobnú nekomerčnú potrebu a užívateľ súhlasí s tým, že tento obsah nebude ďalej šíriť, reprodukovať, rozosielať, ani inak distribuovať, predávať, publikovať, vysielať, alebo inak poskytovať ďalším osobám bez predchádzajúceho písomného povolenia. Po schválení povolenia je v každom prípade potrebné uvádzať názov našej stránky na každom publikovanom dokumente.

Neoprávnené používanie týchto materiálov alebo ich kópií je protizákonné.

(Materiál vo formáte pdf, 736 kB)Aktuálna legislatíva v oblasti hygieny výživy a kozmetických výrobkov (pdf, 145 kB)