RÚVZ Dunajská Streda REGIONÁLNY  ÚRAD  VEREJNÉHO  ZDRAVOTNÍCTVA   SO   SÍDLOM   V   DUNAJSKEJ   STREDE Logo
Adresa:
Veľkoblahovská č.1067/30
929 01 Dunajská Streda
    E-mail:
    ds.ruvz@uvzsr.sk.
 
Fax:
++421   31   5911260
 
    Telefón:
    ++421   31   5911211
 
   
SK  HU  EN
Oddelenia
- Oddelenie organizačno - dokumentačné
- Oddelenie hygieny životného prostredia
- Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva
- Oddelenie hygieny výživy
- Oddelenie hygieny detí a mládeže
- Oddelenie epidemiológie
- Oddelenie podpory zdravia a poradenské centrum
Informácie
Povinné zverejnenie - datasety, zmluvy, objednávky, faktúry a iné
Organizačné členenie
Mapa stránok
Kontakty
 

Oddelenie hygieny životného prostredia


Hygiena životného prostredia je medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá vplyvom komplexu vlastností životného prostredia a spôsobu života na zdravie populácie i jednotlivca.

 

Cieľom hygieny životného prostredia je zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva vytváraním takých podmienok v životnom prostredí, ktoré zabezpečia, resp. prispejú k ochrane zdravia človeka, jeho zdravotnému vývoju, fyzickej a psychickej pohode.

 

Náplň činnosti odboru je určená najmä:

-      zákonom NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z.z.“) a jeho vykonávacími predpismi

-      zákonom NR SR č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve

-      zákonom NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov

-      úlohami, ktoré vyplývajú z dokumentov týkajúcich sa verejného zdravia a programov schválených vládou SR.

 

V rámci svojich úloh odbor hygieny životného prostredie a zdravia:

-      vypracováva rozhodnutia podľa § 13 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z.z. :

§  k návrhu na uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhov na zmenu v ich prevádzke,

§  k návrhu na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky,

§  schvaľuje prevádzkové poriadky a návrhy na ich zmenu,

§  k návrhu na vodárenskú úpravu pitnej vody vrátane použitia chemických látok na úpravu pitnej vody,

§  k návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi a na prevádzkovanie zariadení na zneškodňovanie nebezpečných odpadov,

§  k návrhom na zriaďovanie a prevádzku pohrebísk, pohrebnej služby, krematória a na činnosti súvisiace s prevozom mŕtvych podľa osobitných predpisov.

-      vypracováva záväzné stanoviská pre rozhodovacie procesy iných orgánov štátnej správy podľa § 13 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z.z.:

§  k územnoplánovacím podkladom – ak boli predložené,

§  k územným plánom a k návrhom na územné konanie,

§  k návrhom na kolaudáciu stavieb a k návrhom na zmenu v užívaní stavieb,

§  k návrhom na určenie osobitného režimu územia, návrhom na využívanie vodných zdrojov na zásobovanie pitnou vodou.

 

Posudzuje, kontroluje a uplatňuje hygienické požiadavky pri:

-      územnom plánovaní

-      určovaní osobitného režimu území a vymedzovaní a využívaní ochranných pásiem, určených zo zdravotného hľadiska

-      úprave pitnej vody a zásobovaní obyvateľstva zdravotne neškodnou pitnou vodou

-      použití materiálov prichádzajúcich do styku s pitnou vodou

-      prevádzke prírodných a umelých kúpalísk

-      zabezpečení hygienicky vyhovujúcej kvality ovzdušia a vnútorného prostredia v bytových budovách a nebytových budovách bez výrobných prevádzok určených na dlhodobí pobyt

-      posudzovaní návrhov na uvedenie priestorov do prevádzky a počas prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo, zdravotníckych a rekreačných, sociálnych, telovýchovných, kultúrnych a ubytovacích zariadení vrátane podmienok bývania

-      pohrebníctve

-      zabezpečovaní ochrany nefajčiarov v dozorovaných zariadeniach.

 

Ďalšie činnosti zamestnancov oddelenia:

-      zabezpečovanie monitoringu kvality pitnej vody na spotrebiskách verejných vodovodov a kvality vody na kúpanie prírodných kúpacích oblastí

-      vykonávanie konzultačnej činnosti pre právnické a fyzické osoby a ich odborné usmerňovanie v záujme vytvárania a ochrany podmienok priaznivých pre ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia

-      problematika ochrannej dezinsekcie na úseku ochrany pred epidemiologicky závažným a obťažujúcim hmyzom

-      spolupodieľať sa na pregraduálnej a postgraduálnej výučbe stážistov vysokých škôl zdravotníckeho zamerania a ďalších zdravotníckych pracovníkov Informácie oddelenia:

Svetový deň vody (pdf, 289 kB),
Mám rád vodu - dotazník


Zdravé kúpanie (leták A4, pdf, 780 kB),
Zdravé kúpanie (leták A3, pdf, 836 kB)


Informácie o kvalite vody na kúpanie na prírodných a umelých vodných plochách v SR

Svetový deň vody 2022 (pdf, 219 kB)


Soláriá a zdravie - leták (pdf, 3,87 MB)
Soláriá a zdravie - informácie (pdf, 1,36 MB)


Profily vôd vhodných na kúpanie - Šulianské jazero (pdf, 1,17 MB)


Problematika solárií (pdf, 46 kB)


Náležitosti žiadostí fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb o vydanie záväzného stanoviska ku kolaudácii stavieb (pdf, 24 kB)


Náležitosti žiadostí fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb o vydanie rozhodnutia k prevádzke (pdf, 25 kB)