RÚVZ Dunajská Streda REGIONÁLNY  ÚRAD  VEREJNÉHO  ZDRAVOTNÍCTVA   SO   SÍDLOM   V   DUNAJSKEJ   STREDE Logo
Adresa:
Veľkoblahovská č.1067/30
929 01 Dunajská Streda
    E-mail:
    ds.ruvz@uvzsr.sk.
 
Fax:
++421   31   5911260
 
    Telefón:
    ++421   31   5911211
 
   
SK  HU  EN
Oddelenia
- Oddelenie organizačno - dokumentačné
- Oddelenie hygieny životného prostredia
- Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva
- Oddelenie hygieny výživy
- Oddelenie hygieny detí a mládeže
- Oddelenie epidemiológie
- Oddelenie podpory zdravia a poradenské centrum
Informácie
Povinné zverejnenie - datasety, zmluvy, objednávky, faktúry a iné
Organizačné členenie
Mapa stránok
Kontakty
 

Oddelenie organizačno - dokumentačnéOddelenie organizačno - dokumentačné zabezpečuje najmä tieto úlohy:
- usmerňovanie, riadenie a samostatné vykonávanie štátneho zdravotného dozoru najmä pri podaniach v zmysle zák. č.9/2010 Z.z. o sťažnostiach a zák.č. 85/1990 Zb. o petíciách v znení zák.242/1998 Z.z.,
- súlad individuálnych správnych aktov so zákonom o správnom konaní,
- ukladanie sankčných opatrení v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zák.č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov, § 28 zák. NR SR č.152/1995 Z.z. o potravinách,
- ukladanie náhrady nákladov v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- prehľad o platných právnych predpisov,
- spolupracuje pri vypracovaní podkladových materiálov pre regionálneho hygienika vo zvlášť zložitých a náročných prípadoch,
- vypracovávanie a aktualizáciu základných vnútroorganizačných noriem,
- vybavovanie a prešetrovanie odvolaní proti rozhodnutiam orgánu na ochranu zdravia,
- vykonávanie úloh v oblasti vnútornej kontroly,
- plnenie prijatých opatrení z kontrolnej činnosti vonkajšími orgánmi,
- úlohy súvisiace s uplatňovaním zákona o slobodnom prístupe k informáciám,
- dohliada na zabezpečenie ochrany osobných údajov,