RÚVZ Dunajská Streda REGIONÁLNY  ÚRAD  VEREJNÉHO  ZDRAVOTNÍCTVA   SO   SÍDLOM   V   DUNAJSKEJ   STREDE Logo
Adresa:
Veľkoblahovská č.1067/30
929 01 Dunajská Streda
    E-mail:
    ds.ruvz@uvzsr.sk.
 
Fax:
++421   31   5911260
 
    Telefón:
    ++421   31   5911211
 
   
SK  HU  EN
Oddelenia
- Oddelenie organizačno - dokumentačné
- Oddelenie hygieny životného prostredia
- Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva
- Oddelenie hygieny výživy
- Oddelenie hygieny detí a mládeže
- Oddelenie epidemiológie
- Oddelenie podpory zdravia a poradenské centrum
Informácie
Povinné zverejnenie - datasety, zmluvy, objednávky, faktúry a iné
Organizačné členenie
Mapa stránok
Kontakty
 

Organizačné členenieMeno Oddelenie
Ing. Rozália Robotková Regionálna hygienička a generálna tajomníčka služobného úradu
JUDr. Gabriella Csiba Vedúca - oddelenia organizačno dokumentačno právne s úsekom kontroly, zdravotnej informatiky a štatistiky, osobného úradu a HTČ (ODP)
Mgr. Vásky Bürgöndi Viktória Vedúca oddelenia hygieny životného prostredia (HŽP)
Ing. Éva Herdics Vedúca oddelenia preventívneho pracovného lekárstva (PPL)
Mgr. Júlia Varjúová Vedúca oddelenia hygieny výživy (HV a PBU)
Mgr. Kristina Ibolyová Vedúca oddelenia hygieny detí a mládeže (HDM)
RNDr. Terézia Vörösová Vedúca oddelenia epidemiológie
Ing. Gabriela Bíróová Vedúca oddelenia podpory zdravia a výchovy k zdraviu