RÚVZ Dunajská Streda REGIONÁLNY  ÚRAD  VEREJNÉHO  ZDRAVOTNÍCTVA   SO   SÍDLOM   V   DUNAJSKEJ   STREDE Logo
Adresa:
Veľkoblahovská č.1067/30
929 01 Dunajská Streda
    E-mail:
    ds.ruvz@uvzsr.sk.
 
Fax:
++421   31   5911260
 
    Telefón:
    ++421   31   5911211
 
   
SK  HU  EN
Oddelenia
- Oddelenie organizačno - dokumentačné
- Oddelenie hygieny životného prostredia
- Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva
- Oddelenie hygieny výživy
- Oddelenie hygieny detí a mládeže
- Oddelenie epidemiológie
- Oddelenie podpory zdravia a poradenské centrum
Informácie
Povinné zverejnenie - datasety, zmluvy, objednávky, faktúry a iné
Organizačné členenie
Mapa stránok
Kontakty
 

Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva     Preventívne pracovné lekárstvo (PPL) sa usiluje o podporu a udržanie telesnej, duševnej a sociálnej pohody pracovníkov všetkých povolaní, o prevenciu zmien zdravia pracovníkov vyvolaných pracovnými podmienkami, o ochranu pracovníkov v zamestnaní pred rizikami z pôsobiacich faktorov škodlivých pre zdravie, o umiestňovanie pracovníkov do pracovného prostredia prispôsobeného fyziologickým a psychickým schopnostiam ľudí a o ich udržanie v tomto prostredí. Znamená to prispôsobenie práce človeku a každého človeka práci (definícia Medzinárodnej organizácie  práce a Svetovej zdravotníckej organizácie).

Oddelenie PPL zabezpečuje na úseku PPL plnenie úloh podľa zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 355/2007 Z.z.), aproximovaných nariadení vlády, vyhlášok a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na ochranu a podporu zdravia zamestnancov a koncepcie odboru PPL.


Náplňou práce oddelenia PPL je najmä:

§  výkon štátneho zdravotného dozoru,  príprava pokynov a uloženie opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone štátneho zdravotného dozoru podľa § 54 a 55 zákona č. 355/2007 Z.z., kontrola dodržiavanie legislatívnych úprav a individuálnych správnych aktov vydaných orgánom verejného zdravotníctva na ochranu zdravia pri práci,

§  príprava podkladov pre nariadenia opatrení na predchádzanie vzniku ochorení podmienených prácou a na ich obmedzenie,

§  príprava podkladov pre posudkovú činnosť orgánu verejného zdravotníctva:

·        pri vydávaní rozhodnutí podľa § 13 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z.z.

o návrhoch na uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhov na zmenu v ich prevádzke,

o návrhoch na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky, ak si to vyžaduje objektivizáciu faktorov životného prostredia alebo pracovného prostredia,

o schválení prevádzkových poriadkov a návrhov na ich zmenu, keď si to vyžaduje platná legislatíva,

o návrhoch na používanie biologických faktorov, na zmenu ich použitia a na činnosti, ktoré môžu mať za následok vystavenia zamestnancov biologickým faktorom,

o návrhoch na skladovanie a manipuláciu s veľmi toxickými látkami a zmesami na pracovisku vrátane ich použitia pri dezinfekcii, regulácii živočíšnych škodcov a ochranu rastlín,

o návrhoch na činnosti spojené s výrobou, spracovaním, manipuláciou, skladovaním, prepravou a zneškodňovaním chemických karcinogénov a mutagénov na pracovisku,

o návrhoch na odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb,

o návrhoch na zaradenie pracovných činností do kategórie rizikových prác,

·        pri vydávaní záväzných stanovísk  podľa § 13 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z.z. k návrhom na územné konanie, k návrhom na kolaudáciu stavieb a k návrhom na zmenu v užívaní stavieb,

§  posudzovanie podmienok práce a záťaže faktormi pracovného prostredia pri podozrení na choroby z povolania a iné poškodenie zdravia z práce,

§  posudzovanie možnosti zriaďovania chránených pracovísk a dielní pre osoby so zdravotným postihnutím,

§  príprava stanovísk pre posudzovanie vplyvov pracovného prostredia na životné prostredie,  

§  realizácia programov a projektov na ochranu zdravia na úseku PPL,

§  viesť registre rizikových prác a ďalšie registre týkajúce sa zdravia pri práci,

§  konzultačná a poradenská činnosť pre fyzické i právnické osoby pri vytváraní zdravých pracovných podmienok a starostlivosti o zdravie zamestnancov,

§  konzultačná a poradenská činnosť pri aplikácii legislatívnych úprav v praxi, v oblasti zabezpečenia preventívneho zdravotného dozoru, najmä v súvislosti s rizikovými prácami, v problematike ochrany zdravia a prevencie chorôb z povolania v dôsledku pôsobenia faktorov práce a pracovného prostredia (hluk, vibrácie, chemické faktory, karcinogénne a mutagénne faktory, alergény, biologické faktory, neionizujúce žiarenie /elektromagnetické, lasery, infračervené, viditeľné, ultrafialové/, fyzická záťaž, psychická pracovná záťaž, záťaž teplom a chladom), pri presadzovaní a realizovaní opatrení  primárnej prevencie najmä pri výstavbe a rekonštrukcii výrobných objektov,

§  spolupráca s orgánmi verejnej správy (štátnej i samosprávy) a inými inštitúciami na národnej i regionálnej úrovni v ochrane, rozvoji a podpore zdravia pri práci,

§  poskytovanie informácií o činnosti oddelenia preventívneho pracovného lekárstva na webovú stránku úradu,

§  spolupráca s ostatnými odbornými organizačnými útvarmi úradu, spolupodieľať sa pri riešení sťažností a podnetov občanov na faktory ohrozujúce zdravie,

§  spolupodieľať sa na pregraduálnej a postgraduálnej výučbe stážistov univerzít a vysokých škôl zdravotníckeho zamerania a ďalších zdravotníckych pracovníkov. Informácie oddelenia:

Európska kampaň "Zdravé pracoviská znižujú záťaž 2020 - 2022" (pdf, 51 kB)


Európska kampaň "Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky - 2019" (pdf, 51 kB)


Európska kampaň "Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky - 2018" (pdf, 51 kB)


Európska kampaň „Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie – 2016“ (pdf, 41 kB)


Európska kampaň „Zdravé pracoviská bez stresu – 2015“ (pdf, 37 kB)


Európska kampaň „Zdravé pracoviská bez stresu – 2014“ (pdf, 49 kB)


Európska kampaň „Zdravé pracoviská – Spolupráca pri prevencii rizík“ (pdf, 40 kB)


Zoznam predpisov oddelenia preventívneho pracovného lekárstva (pdf, 48 kB)


Ochrana zdravia zamestnancov pred nadmernou záťažou teplom pri práci (pdf, 30 kB.)