RÚVZ Dunajská Streda REGIONÁLNY  ÚRAD  VEREJNÉHO  ZDRAVOTNÍCTVA   SO   SÍDLOM   V   DUNAJSKEJ   STREDE Logo
Adresa:
Veľkoblahovská č.1067/30
929 01 Dunajská Streda
    E-mail:
    ds.ruvz@uvzsr.sk.
 
Fax:
++421   31   5911260
 
    Telefón:
    ++421   31   5911211
 
   
SK  HU  EN
Oddelenia
- Oddelenie organizačno - dokumentačné
- Oddelenie hygieny životného prostredia
- Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva
- Oddelenie hygieny výživy
- Oddelenie hygieny detí a mládeže
- Oddelenie epidemiológie
- Oddelenie podpory zdravia a poradenské centrum
Informácie
Povinné zverejnenie - datasety, zmluvy, objednávky, faktúry a iné
Organizačné členenie
Mapa stránok
Kontakty
 
Zmluvy

zmluvy a dodatky zmlúv zverejnené v centrálnom registri zmlúv (v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov s účinnosťou od 01.01.2012)


zmluvy a dodatky zmlúv zverejnené v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov (účinný od 01.01.2011 do 31.12.2011)


zmluvy verejného obstarávania platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010 (Zverejnenie v zmysle uznesenia vlády SR č. 491/2010)


zmluvy verejného obstarávania podpísané v období od 4. júla 2006, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010 (Zverejnenie v zmysle uznesenia vlády SR č. 491/2010)


zmluvy verejného obstarávania uzatvorené od 1. januára 2000 do 3. júla 2006 s dohodnutou čiastkou viac ako 500 000 Sk (Zverejnenie v zmysle uznesenia vlády SR č. 603/2010)